NAZIM İMAR PLANI

Varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarını; genel kullanış biçimlerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarını gelişme yön ve büyüklükleriyle ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bir bütün olan plandır. Nazım imar planları için belirlenmiş kesin bir ölçek yoktur. Arazinin genişliğine göre uygun bir ölçek seçilir. Nazım imar planı aşağıdaki bilgileri kapsar.

 • Sınırlar
  • Yönetsel snırlar (belediye sınırı, mücavir alan sınırı)
  • Planlama sınırı (çevre düzeni planı sınırı, imar planı sınırı)
 • Ana ulaşım ağı ve tesisler
  • Demiryolu, deniz ve su yolu, hava limanı, karayolu (devlet kara yolu, ana caddeler, bağlantı yolları, önemli kavşaklar)
 • Alanlar
  • Yerleşik alanlar (durumu korunan alanlar, yoğunluğu düşürülecek bölgeler, yoğunluğu arttırılacak bölgeler), yeni yerleşme alanları, yönetim merkezleri, dini merkezler, ticaret, hizmetler (sağlık, eğitim, sosyal, kültürel), küçük sanatlar, endüstri, depolama, turistik ve tarihi değer alanları, yeşil alanlar, yapı yasağı alanları.
 • Alt yapı
  • Yüksek gerilim ağı ve tesisleri, temiz ve pis su ağı tesisleri, haberleşme tesisleri

Bir Yorum Gönder