Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Mal Kaçırma İddiası – Tescil Davası

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Mal Kaçırma İddiası - Tescil DavasıTaraflar arasındaki tapu iptal ve tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Vize Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 10.12.1981 gün ve 1981/161-1981/405 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi’nin 25.11.1982 gün ve 8160-8840 sayılı ilamıyla (… İstek, ölünceye kadar bakma sözleşmesine konu teşkil eden taşınmazın tesciline ilişkin olup bakım alacaklısı sağlığında fesih davası açmamıştır. Özel bakım unsuru, tenkis davasında söz konusu olup, tescille ilgili davada bir araştırma yapılması gerekmez. Öyle ise isteğe uygun karar verilmesi zorunludur. Bu yön gözetilmeden karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Davacı tarafın dayandığı 1.6.1977 günlü ölünceye kadar bakma sözleşmesine karşı davalılar bu sözleşmenin mal kaçırma gayesiyle yapıldığını savunmuşlardır. Yerel mahkeme bu savunmayı da dikkate alarak davayı reddetmiş, Özel Daire bakım alacaklısının sağlığında fesih davası açmamış olması nedeniyle kararı bozmuştur. Davalılar miras bırakanın hakkına değil doğrudan şahsi haklarına dayanarak davanın reddini istediklerine göre, savunmanın olayın özelliği itibariyle dikkate alınarak bakım unsuru üzerinde durulması gerektiğine ilişkin direnme uygun olup işin esası incelenmesi gerekir.

2. HD.’ye GÖNDERİLMESİNE, (YHGK. 22.05.1985 T. 1984/2-60 E. 1985/502 K.)

Davalı, mirasçı, doğrudan şahsi hakkına dayanarak, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin mirastan mal kaçırma amacıyla yapıldığını öne sürdüğünden bakım unsuru üzerinde durulmalıdır. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 511) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 611)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder