Arazi İçinde Başkasına Ait Arazi Olabilir mi? – Tescil Davası

Arazi İçinde Başkasına Ait Arazi Olabilir mi? - Tescil DavasıBir arza malik olmak, onu kullanmakta faydalı olacak şekilde altına ve üstüne malik olmayı içerir. (Medeni Kanun madde 718, 7I9)

O.Ş. ve müşterekleri ile Hazine ve Kırsakal Köyü Muhtarlığı aralarındaki tescil davasının kabulüne dair Çankırı-Orta Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 10.11.1998 gün ve 51-114 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine tarafından süresinde istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

Davacı adına tapuya tescile karar verilen teknik bilirkişi D.Y. tarafından düzenlenen 06.11.1998 tarihli krokide kırmızı renkle taralı 698 m2 yüzölçümlü taşınmazın ortasında davacıya ait 1202 parsel numaralı başka bağımsız bir yer bulunmaktadır. Bu bağımsız dava dışı 1202 parsel, dava konusu taşınmazın sınırlarıyla çevrilidir. Medeni Kanun’un 644. maddesinde “bir arza malik olmak onu kullanmakta faydalı olacak şekilde de gayrimenkulün sınırı plan ve arz üzerine konan işaretler ile tayin olunur” denilmiştir. Medeni Kanun’un 645. maddesi taşınmazın yatay kapsamını, 644. maddenin 1. fıkrası ise mülkiyetin dikey kapsamını gösterir. Gayrimenkul mülkiyeti ancak bu kurallara göre uygun olarak teşekkül edebilir. Medeni Kanun’un 645. maddesine aykırı şekilde belli sınırlar içerisinde ve bir taşınmazın ortasında başka bir taşınmazın başka bir şahsa ait olabileceği kabul edilemez. Açıklanan maddeler böyle bir mülkiyet şeklini yasaklamaktadır. O itibarla mahkemece yapılacak iş: Dava konusu taşınmazın dava dışı 1202 parselden ayrı bağımsız bir taşınmaz haline getirilmesini sağlamaktır. Bunun için de gerektiğinde taşınmaz, dava dışı 1202 parsel sınır gösterilmek suretiyle 2 parça halinde tescile karar verilebilir. Bunun mümkün olmaması halinde davanın reddi gerekir. Daha açık bir deyimle, tesciline karar verilen taşınmazın içinde bulunan 1202 parselle bağlantısının kesilmesi ve bu suretle bağımsız bir taşınmaz şeklinde tesciline imkan olup olmadığının araştırılması gerekir.

Medeni Kanun hükümlerine aykırı bir biçimde, içinde başka bir taşınmaz bulunacak şekilde tescile karar verilmiş olması isabetsiz ve temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, (Y. 8.HD. 02.07.1999 T. 5336 E. 6135 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder