Arazi Üzerindeki Bina Ayrı Olarak Tescil Edilebilir mi? – Tescil Davası

Arazi Üzerindeki Bina Ayrı Olarak Tescil Edilebilir mi? - Tescil DavasıTaşınmazın tesciline karar verilirken, üzerindeki binanın tescil dışı kalması olanaksızdır. Bina üzerinde başka bir kimsenin hakkı varsa, bu hak kaydın beyanlar hanesinde gösterilebilir. (Medeni Kanun madde 684, 1009, 1010)

Ramazan ile Hazine ve belediye başkanlığı arasındaki, tescil davasının kabulüne dair Karlıova Asliye Hukuk Hakimliğinden verilen 20.9.1984 gün ve 78/95 sayılı hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi, Hazine tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Dava, Medeni Kanun’un 713/1. maddesine göre açılmış bir tescil davası olup hüküm Hazine tarafından temyiz edilmiştir. Dava konusu taşınmazın, Medeni Kanun’un 713/1. maddesindeki koşullara uygun olarak davacı tarafından kazanıldığı, bilirkişi ve tanıklar tarafından ifade edilmiş olduğuna göre davalı Hazine’nin sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Hazine’nin sair temyiz itirazlarına gelince: Taşınmazın, 570 m2 olarak tesciline karar verilmiş ve taşınmaz üzerindeki binanın tescil dışı kalması mümkün değildir. Taşınmazın tümü tescil edilmiş olup, Medeni Kanun’un 684. maddesi hükmüne göre, tamamlayıcı parçası sayılan binanın hukuki durumu, bulunduğu arzın hukuki durumuna bağlıdır. Ancak bina üzerinde başka kimsenin bir hakkı varsa, bu hak Medeni Kanun’un 1009/1010. maddeleri hükümlerine göre kaydın beyanlar hanesinde gösterilebilir. Mahkemece hangi hakkın tescil edildiği, hangi hakkın tescil dışı bırakıldığı anlaşılmamaktadır. Hüküm, her iki fıkra bakımından çelişkilidir. Bu çelişkinin giderilmesi ve hükmün infazını engelleyecek durumun bertaraf edilmesi gerekir.

Hazine’nin temyiz itirazları, bu nedenle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.8.HD. 20.11.1984 T. 10548 E. 10670 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder