Arzın Tabii Sahibi Hazine ve Zilyetlik – Tescil Davası

Arzın Tabii Sahibi Hazine ve Zilyetlik - Tescil DavasıHazine arzın tabii sahibidir. Hazinenin zilyetliği söz konusu olamayacağından açtığı tescil davasında zilyetlik mülk edinme koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılamaz. (Medeni Kanun madde 715)

Davacı Hazine, 32 ada 22 sayılı parselin 1967/237 Esas 1969/8 Karar sayılı dava dosyasında tescil dışı bırakılan 84.000 m2’lik kısmın Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerden olduğundan adına tescilini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar süresinde davacı Hazine tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

Davacı Hazine, dava konusu taşınmaz için davalıların miras bırakanı. M.Y.’nin açmış olduğu tescil davası sonucu isteğin kısmen kabul edilerek reddedilen bölümü olan 84.000 m2’lik yerin adına tescilini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuşlar mahkeme Hazinenin zilyetliğinin bulunmadığından bahisle davanın reddine karar vermiştir.

Hazine arzın tabii sahibidir. Zilyetliği söz konusu olmayacağından açtığı tescil davasında zilyetlikle mülk edinme koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılamaz. Çekişmeli yer için davalıların miras bırakanı tarafından açılan önceki dava red edilip ve bu yer üzerinde tescile şayan üstün bir haklarının bulunmadığı saptandığına göre Hazine davasının kabulüne karar verilmek gerekirken reddi doğru değildir.

Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, (Y.1.HD. 09.02.1984 T. 1061 E. 1181 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder