Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Bozulması – Alacak Davası

Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Bozulması - Alacak DavasıÖlünceye kadar bakma sözleşmesi borçlusunun ölümü halinde sözleşmeyi bozan alacaklı sözleşmenin başlangıcında bakım borçlusuna verilmiş olan şeyleri ya da onların değerini isteyemez. Yalnızca borçlunun iflası halinde, iflas masasından telafi edebileceği tutara eşit bir parayı bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. (818 sayılı Borçlar Kanunu madde 518, 519) (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 618, 619)

Taraflar arasındaki bakıp gözetme akdinin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne ilişkin olarak verilen hükmün davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu:

Davacı, davalıların miras bırakanı oğlu Bektaş’a altı parça taşınmazını noterlikçe düzenlenen 31.7.1969 günlü ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi ile verdiğini, bakım borçlusunun öldüğünü bildirerek sözleşmenin feshini ve Borçlar Kanunu’nun 518. maddesi uyarınca davalıdan alınmasını istemiştir. Davalılar, davanın reddi gereğini savunmuşlardır.

Mahkemece, sözleşme ile bakım borçlusuna verilen taşınmazların para ile değerlendirmesi yapılarak bulunan değerin davalılardan alınmasına karar verilmiştir.

Oysa Borçlar Kanunu’nun 518 ve 519. maddeleri hükümleri ile 5.6.1977 gün ve 25/22 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı uyarınca, sözleşmeyi fesheden alacaklı, sözleşmenin başlangıcında, bakım borçlusuna verilmiş olan şeyleri ya da onların değerini geri isteyemez. Yalnızca, borçlunun iflası halinde, Borçlar Kanunu’nun 519. maddesinde belirlendiği üzere muteber bir irat sandığından, kendisine verilmesi gereken şeylerin değerine denk, ölünceye kadar gelir sağlamasına elverişli sermayeye eşit bir parayı bakım borçlusunun mirasçılarından isteyebilir. O halde, mahkemece bu doğrultuda inceleme yapılarak doğacak sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeksizin yazılı olduğu üzere karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Temyiz olunan kararın, gösterilen nedenle BOZULMASINA, (Y.13.HD. 06.11.1978 T. 3713 E. 4667 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder