Bedel Arttırma Talebindeki Fazlalık Harç Tutarı – Kamulaştırma Davası

Bedel Arttırma Talebindeki Fazlalık Harç Tutarı - Kamulaştırma DavasıBedel artırma isteğinden dolayı davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar, usule ilişkin nihai bir karar olmakla birlikte esasa ilişkin bir karar kabul edilemez.

Bu nedenle; 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre maktu harca hükmedilmeli; peşin harçtan indirilerek, fazla harcın davacıya iadesine karar verilmelidir. (1086 s. HHMK. m. 409) (6100 s. HMK. m. 150) (492 s. Harçlar K. m. 31) (HGK. Kararı -14.6.2000 tarih ve 2000/19-936-999 s.)

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin artırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırma bedelinin artırılması istemine ilişkindir. Mahkemece dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay geçmesine rağmen dava yenilenmediğinden HUMK.nun 409. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesinde başvurma harcı ile birlikte dava değeri üzerinden nisbi harcın 1/4’ü olan 270.000.000.- TL peşin harç alınmıştır. Hukuk Genel Kurulunun 14.6.2000 gün ve 2000/19-936 esas, 999 Karar sayılı kararına göre davanın açılmamış sayılmasına dair karar usule ilişkin nihai bir karar olmakla birlikte davanın esasına ilişkin olarak verilmiş bir karar olarak kabul edilemeyeceğinden 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince maktu karar harcına hükmedilerek anılan Kanunun 31. maddesi uyarınca davanın açılması sırasında yatırılan ve peşin alınan harçtan, hükmolunacak maktu harç dışındaki fazla harcın davacıya iadesine karar vermek gerektiğinin düşünülmemesi doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm fıkrasının sonuna (peşin yatırılan 270.000.000.- TL harçtan 7.880.000.- TL maktu harç dışındaki 262.120.000.- TL fazla harcın davacıya iadesine) cümlesinin yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, (Y.5.HD. 17.02.2004 T. 216 E. 1324 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder