Beklenen Miras Payının Devri – Düzeltme Davası

Beklenen Miras Payının Devri - Düzeltme DavasıMiras bırakanın iştirak veya muvafakat etmesi şartı ile muhtemel mirasçının Medeni Kanun’un 678. maddesi uyarınca yaptığı miras payının temliki sözleşmesi gayrimenkule ait olsa dahi maddedeki şekle uygun olması yeterlidir.

Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 7.3.1994 gün ve 1552-2456 sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmişti. Adı geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşüldü düşünüldü:

Medeni Kanun’un taksimin hitamı ve hükümleri faslında düzenlenmiş olan 678. maddesi, miras bırakan hayatta iken mirasçılardan birinin diğer mirasçılar veya üçüncü bir şahıs ile o kimsenin mirası hakkında ve kendi iştirak ve muvafakati olmaksızın yaptığı mukaveleler batıl ve hükümsüzdür hükmünü amirdir. Şu halde bir kimsenin iştirak ve muvafakati ile mirası hakkında, gelecekti mirasçı olacak kimselerin birbiriyle veya üçüncü şahısla yapacağı sözleşmeler geçerli olacaktır. Medeni Kanun’un 678. maddesindeki durumu Medeni Kanun’un ölüme bağlı tasarruflar babında yer alan miras mukavelesinden ayrı değerlendirmek gerekir. Medeni Kanun’un 678. maddesindeki hal, miras taksiminin özel bir şekli olup doğurduğu şahsi haklar bakımından yükümlülük ve bağlayıcılık birbiri ile sözleşme yapan taraflara aittir. Bu tür taksim veya miras payının temlikini içeren özel sözleşmenin de Medeni Kanun’un 676. maddesinde düzenlenen miras taksim sözleşmesi ile 677. maddesinde miras payının temlik sözleşmesinin şekline tabi olması doğaldır. O halde gayrimenkullere taalluk etse bile 678. maddedeki miras payının temliki sözleşmelerinde yazılı şekil yeterlidir (2 HD. 30.12.1993, 1993/8279-12887 sayılı kararı).

Toplanan delillerle tarafların miras bırakanı Fatma’nın iştirak ve muvafakati ile yapılmış olan 20.4.1977 tarihli sözleşmedeki yerlerin babaları Halil’in taşınmazları ile ilgisi olmadığı anlaşılmakla 20.4.1977 tarihli senede değer vermek gerekmiştir. Ancak temyiz incelemesi sırasında değişik değerlendirme ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiş olmakla, yerinde olan karar düzeltme isteğinin kabulü ile bozma ilamının kaldırılmasına mahkeme hükmünün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesinde karar düzeltme isteğinin kabulüne, daire bozma ilamının kaldırılmasına hükmün ONANMASINA, (Y.2.HD. 01.07.1994 T. 6637 E. 6688 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder