Binada Değişiklik Yapılması ve Tescil Hakkı – Tescil Davası

Binada Değişiklik Yapılması ve Tescil Hakkı - Tescil DavasıMedeni Kanun 724. maddeye göre, temliken tescil için önceden var olan binada değişiklik ve ilave tesis yapılması, temliken tescil hakkı vermez.

Taraflar arasındaki, tapu iptali, tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, davanın kabulüne dair verilen, 13.7.1990 gün ve 1989/550 – 1990/616 sayılı kararın incelenmesi, davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin, 19.3.1991 gün ve 2548-2760 sayılı ilamı;

… Dava konusu 2310 parsel sayılı taşınmazın, 7269 sayılı Kanuna göre, davalıların miras bırakanı M.K.’ya tahsis olunduğu, öncesi Hazine adına tapuda kayıtlı iken, 7.1.1983 günü tapunun M.K.’ya intikal ettirildiği anlaşılmaktadır. Davacı, 15.10.1979 günlü harici satış senedine dayanmışsa da resmi biçimde düzenlenmediğinden sözü edilen sözleşme, mülkiyetin naklini istemeye elverişli değildir. Mahkemece her ne kadar Medeni Kanun’un 724. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleştiği nedeniyle davanın kabulüne karar verilmişse de, esasen bina mevcut olup, binada değişiklik ve ilave tesis yapılması temliken tescil hakkı bahşetmeyeceği ve Medeni Kanun’un 724. maddesinde öngörülen sübjektif ve objektif unsurun gerçekleşmediği cihetle davanın kabulüne olanak yoktur. Bu itibarla, açıklanan hususlar göz önünde tutulmadan davanın kabulü isabetli bulunmamıştır… gerekçesiyle bozularak, dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek, direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, (YHGK. 21.04.1993 T. 60 E. 175 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder