Cami İnşaatı İçin Kamulaştırmasız El Atılan Yer – Bedel Davası

Cami İnşaatı İçin Kamulaştırmasız El Atılan Yer - Bedel DavasıCami inşaatı her ne kadar Cami Yaptırma Derneği tarafından gerçekleştirilmiş ise de, imar planını yapan ve cami inşaatının yapımı için ruhsat veren veya inşaatın yapılmasına engel olmayan Belediye Başkanlığına karşı husumet yönetilmesi gerekir. (1086 s. HUMK m. 38 – 6100 s. HMK. 50, 51) (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 11/3)

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu cami, imar planında dini tesis, park, İSKİ ve İlköğretim alanında kalmakta olup, inşaat her ne kadar Cami Yaptırma Demeği tarafından gerçekleştirilmiş ise de; imar planını yapan ve cami inşaatının yapımı için ruhsat veren veya inşaatın yapılmasına engel olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı husumet yöneltilmesi gerekirken, davalı idare hasım kabul edilerek yazılı biçimde kabul kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle oybirliğiyle BOZULMASINA, (Y.5.HD. 16.02.2011 T. 2010/16963 E. 2011/2486 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder