Çift Tapu Kaydından Hangisi Geçerli Olur? – Tescil Davası

Çift Tapu Kaydından Hangisi Geçerli Olur? - Tescil DavasıAynı yer hakkında, aynı kişi adına meydana getirilmiş olan iki ayrı tapu kaydından, mükerrer olan geçersizdir. Ancak, malik mükerrer kayıt üzerinden temlik tasarrufları yapmış ise, birinci kayıt geçersiz hale gelir ve bu durumda, ilk kayıt üzerinden, sonradan yapılan satış nedeniyle, alıcı Medeni Kanun’un 1023. maddesine dayanamaz.

Taraflar arasında, tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle; tetkik hakiminin raporu ve dosyadaki kağıtlar okundu, iş incelendi, gereği görüşüldü:

Tapulama sırasında çekişmeli taşınmaz, tapu kaydına dayanılarak davalı taraf adına tespit edilmiştir. İtirazı, tapulama komisyonu tarafından reddedilen E., icra satışına ve ifraza dayanılarak oluşan ilk tapu kaydına dayanmış ve dava açmıştır. Asliye mahkemesinde görülmekte olan, M. ve V. tarafından E. aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davası, tapulama mahkemesine devir edilmiştir. Dava sırasında, M. ve V.davalı tarafın tapusunun da geçerli olmadığı nedenini ileri sürmüş ve davaya katılmıştır. Mahkemece, E. davasının kabulüne, davalı ve katılan tapularının iptaline, çekişmeli parselin davacı E. adına tesciline, diğer davacı ve katılanların davalarının reddine karar verilmiş, hüküm, davalı ile katılanlar M. ve V. tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişmeli parselin Mu. adına var olan 30.7.1953 ve 161 sayılı tapu kaydının kapsamında bulunduğu yönünde taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Adı geçen kişi, 1954 yılında, bu tapu kaydı kapsamını parselasyona tabi tutmuş ve mükerrer kayıtlardan ilkini oluşturmuştur. Daha sonra 1955 yılında Mu. aynı yeri ikinci kez parselasyona tabi tutmuş ve bu kez de kendi adına yeniden tapu kaydı oluşturmuştur. Böylelikle ayrı ayrı iki parselasyon sonucu, aynı yer hakkında çifte tapu kaydı meydana getirilmiştir. Davalı taraf, ikinci kez meydana getirilen tapu kaydından ifraz ve satın alma yolu ile iktisapta bulunmuştur. Davacı taraf ise, ilk kez oluşturulan tapu kaydından ve fakat ikinci tapu kaydı üzerinden yapılan satıştan daha sonra iktisapta bulunmuştur. Böylece çifte kayıttan ayrı ayrı iktisap söz konusu olmuş, sadece ilk kez yapılan parselasyon kaydında, biri doğrudan doğruya satın alma, diğeri de icra yolu ile olmak üzere iki mülk edinmenin varlığı ortaya çıkmıştır. Uyuşmazlık, aynı kişi üzerinde bulunan taşınmazın, parselasyon yolu ile oluşturulan mükerrer kayıtlardan yapılan iktisapların hangisine değer verileceği konusunda toplanmıştır., Gerçekten her iki kayıt da Mu.’yu, yani aynı kişiyi malik olarak saptamıştır. Kayıtlar Mu. üzerinde kaldığı sürece, kuşkusuz sonradan oluşturulan kayıt mükerrer nitelik taşıdığı için geçersiz ise de; sicilinden kayıt terkin edilmedikçe varlığını muhafaza edeceği kuşkusuzdur.

Malik, mülkiyet hakkını bir başkasına aktarmakla artık o taşınmaz üzerinde mülkiyet ilişkisini sona erdirmiş olur. Bu durumda, satış yolu ile mülkiyetin bir başkasına geçirilmesi mükerrer kayıt üzerinden yapılmış olsa bile, artık birinci kaydı yani maliki hala mülkiyet hakkı sahibi olarak gösteren kayda değer verilemez. Mükerrer kayıttan mülkiyet hakkı bir başkasına aktarılmakla, malikin mülkiyet hakkı da sona emiş olacağından bu durumda birinci kayıt, geçersiz bir nitelik iktisap eder. Hal böyle olunca birinci kayıt üzerinde yapılan intikaller hukukça değer taşımaz ve bu intikaller nedeni ile satın alan, ya da icra yolu ile iktisap eden kişiler, Medeni Kanun’un 1023. maddesine dayanamaz. Mükerrer de olsa ikinci kayıt üzerinde yapılan intikal işlemi ile aynı kişi üzerindeki iki kayıttan artık İkincisi geçerli kayıt niteliğini iktisap eder. Mahkemece, bu yönler göz önünde tutularak davaların reddedilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması isabetsiz ise de; hükmü temyiz edenlerden davaya katılan tarafın temyiz itirazları yukarıdaki gerekçeler nedeni ile sonuca etkili görülmediğinden davanın reddedilmesi yolunda aleyhindeki hükmün, gerekçesi düzeltilmek suretiyle ONANMASINA ve hükmün yukarıda gösterilen gerekçeler ile davalı taraf yararına BOZULMASINA, (Y.7.HD. 06.05.1982 T. 6528 E. 5817 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder