Değişir Sınırın Değişmez Sınır Haline Gelmesi – Tescil Davası

Değişir Sınırın Değişmez Sınır Haline Gelmesi – Tescil DavasıKaydın doğu sınırı “mera” okumakla kapsamı yüzölçümü ile geçerli ise de bu yönde sınır teşkil eden komşu parsellerin iskanen oluşan tapu kaydında çekişmeli taşınmaz yönü olan batı sınırının davalının dayandığı tapunun ilk malikini okuduğundan tespite esas alınan tapunun değişmez sınırlı hale dönüştüğünün kabulü gerekir.

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı Y.B. tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında 122 ada 42 parsel sayılı 25000 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, tapu kaydı pay satışı ve bağış nedeniyle davalı adına tespit edilmiştir. Askı ilan süresi içinde Hazine tapu kaydı miktar fazlası olduğuna dayanarak dava açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne ve dava konusu parselin krokide mavi taralı 16000 metrekarelik bölümün mera olarak sınırlandırılmasına kalan bölümünün davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı Y.B. tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece davalının dayandığı tapu kaydının doğu sınırı mera okumakla kapsamının yüzölçümü ile geçerli olduğu, komşu 37 ve 38 sayılı parsellerin çayır niteliği ile tapuya dayalı olarak köy adına tespit edildikleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de mahkemenin bu kabulü dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Tespite esas alınan ve davalının dayanağını teşkil eden Ocak 1939 tarih 1029 nolu tapu kaydının dava konusu 42 nolu parsele uygunluğu yerel bilirkişi tarafından haber verildiği gibi bu yön mahkemenin de kabulündedir. Her ne kadar kaydın doğu sınırı “mera” okumakla kapsamı yüzölçümü ile geçerli ise de bu yönde sınır teşkil eden komşu 37 ve 38 nolu parsellerin iskanen oluşan tapu kaydına dayanılarak çayırlık olarak köy adına tespit edildiği ve kaydın (20.1.1939/1169) taşınmaz yönü olan batı sınırının davalının dayandığı tapunun ilk maliki Nebiyi okuduğu kayıt ve tutanaklarında incelenmesinden anlaşılmaktadır. 37 ve 38 nolu parsellere revizyon gören tapu kaydının batı sınırı Nebiyi okumakla tespite esas alınan tapunun değişmez sınırlı hale dönüştüğünün kabulü gerekir. Değişmez sınırlı kayıtların kapsamlarının tayininde miktar değil sınırlar esas alınacağından mahkemece Hazinenin davasının reddine ve taşınmazın tespit gibi davalı adına tesciline karar verilmesi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı olduğu üzere kabulü yoluna gidilmesi doğru değildir.

Davalının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, (Y.17.HD. 02.04.1998 T. 1570 E. 1504 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder