Devlet, Kazandırıcı Zaman Aşımından Faydalanabilir mi? – Tescil Davası

Devlet, Kazandırıcı Zaman Aşımından Faydalanabilir mi? - Tescil Davası1- Köy tüzel kişiliği dışındaki kamu tüzel kişileri, kanunlarında olanak verilmediği için kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğinden yararlanamaz.

2- Kamu tüzel kişiliği olan Hazine kazandırıcı zaman aşımından faydalanamaz. (766 sayılı Tapulama Kanunu madde 33)

Taraflar arasında tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, iş incelendi, gereği görüşüldü:

Tapulama sırasında 620 parsel sayılı 1220 m2 yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydına dayanılarak Hazine adına tespit edilmiştir. İtirazı tapulama komisyonu tarafından reddedilen İ., çekişmeli taşınmazın paylaşma sonucu miras bırakanından kaldığını yirmi yılı aşkın zilyetliğinde bulunduğunu ileri sürmüş ve dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, çekişmeli taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı İ. tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişmeli taşınmaza ait olduğu mahkemece saptanan hazine üzerindeki tapu kaydı 4753-5618 sayılı Kanunlar uyarınca oluşturulmuştur. Davacı kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine dayanmıştır. Mahkemece olayda uygulama yeri bulunmayan Medeni Kanun’un 638. maddesi hükmünden söz edilerek dava reddedilmiştir. 638. madde hükmünün tapu kaydına dayanan Hazine yararına uygulanabilmesi için Hazinenin kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğinden yararlanmak gerekir. Oysa kamu tüzel kişiliğine sahip olan Devlet, kazandırıcı zaman aşımından yararlanamaz. Köy tüzel kişiliği dışında kalan kamu tüzel kişileri zaman aşımı ile mülk edinemeyeceği kararlılık kazanmış Yargıtay İçtihatları gereğidir. Davacı taraf zilyetliğe dayandığına göre 4753 sayılı Kanunla bir madde eklenmesi hakkında 1073 sayılı Kanunun ek 1. maddesi hükmü göz önünde tutularak taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekir. Mahkemece bu yön gözetilmeden yazılı biçimde hüküm kurulmuş olması isabetsiz, davacının temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.7.H.D. 01.03.1982 T. 1981/14336 E. 1982/2204 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder