Doğal Sit Alanı İlan Edilen Yerin Bu Özelliğini Yitirmesi – Tescil Davası

Doğal Sit Alanı İlan Edilen Yerin Bu Özelliğini Yitirmesi - Tescil Davası1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilen taşınmazın, tescil tarihinden günümüze kadar geçen sürede değişen hangi nedenlerle bu özelliğini yitirdiğine ilişkin bir gerekçeye yer verilmeden, kesinleşen yargı kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar verilemez.

Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanın, tabiat parkı olarak belirlenmiş 1. derece doğal sit alanı içinde kalmasına ilişkin 24.8.2000 tarihli, 8070 sayılı … Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu alanın mevcut kullanım şekli itibariyle tarım arazisi niteliğinde olduğu, taşınmaz üzerinde ahır, zeytin, söğüt ve ayva ağacı bulunduğu, etrafı duvarla çevrili olarak tarım yapıldığı, taşınmazın bu haliyle 1. derece doğal sit alanı olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşıldığından bahisle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının uyuşmazlık konusu taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmesine ilişkin 28.10.1989 günlü, 795 sayılı koruma kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davada, Bursa 2. İdare Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle anılan mahkemenin 19.12.1991 günlü, E: 1990/305, K: 1991/939 sayılı kararı ile davanın reddedildiği, bu kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 25.11.1992 günlü, E: 1992/2670, K: 1992/4466 sayılı kararı ile onandığı, bu kez davacının söz konusu taşınmazın 1. derece doğal sit alanından çıkarılması istemiyle 19.7.2000 tarihinde … Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuruda bulunduğu, bu başvurunun dava konusu kurul kararı ile reddedildiği, temyize konu mahkeme kararında hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise uyuşmazlık konusu taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edildiği 28.10.1989 tarihinden, bilirkişi incelemesi yapıldığı tarihe kadar geçen dönemde taşınmazın hangi nedenlerle 1. derece doğal sit alanı olma özelliğini yitirdiğine ilişkin bir tespit ve değerlendirmeye yer verilmeden, taşınmazın mevcut durumu itibariyle tarımsal niteliği korunacak alan statüsünde değerlendirilmesi yönünde görüş belirtildiği anlaşılmaktadır.

Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı mevcut iken taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edildiği tarihten günümüze kadar geçen sürede değişen hangi nedenlerle taşınmazın bu özelliğini yitirdiğine ilişkin bir gerekçeye yer verilmeden anılan yargı kararının hukuki sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde ve eksik incelemeye dayalı olarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde isabet görülmemiştir. Bu itibarla, İdare Mahkemesince, anılan husus göz önüne alınarak yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonucuna göre yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 1.10.2002 günlü, E: 2000/ 1128, K: 2002/1528 sayılı kararının BOZULMASINA, (Danıştay 6. D. 17.04.2003 T. 131 E. 2312 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder