El Atmanın Önlenmesi Davasında Bekletici Mesele

El Atmanın Önlenmesi Davasında Bekletici Mesele1- Çap kaydında belirtilen muhtesat sahibinin müdahalesi halinde kayıt sahibi el atmanın önlenmesi ve kal talep edebilir.

2- Ancak fahiş bir zarara meydan vermemek için muhtesat sahibine Medeni Kanun’un 724. maddesine dayanarak tescil davası açması için önel (ek süre) verilmeli, açarsa bekletici mesele sayılmalıdır.

Dava, çaplı taşınmaza bina yapmak suretiyle el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğine ilişkindir.

Toplanan deliler ve tüm dosya içeriğine göre, davacıların maliki bulunduğu 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde davalıların evinin olduğu, çap kaydına bu evin davalılara ait bulunduğu yönünde şerh verildiği ve davalıların davacının taşınmazına el attıkları sabittir. Hemen belirtmek gerekir ki; davalıların, söz konusu şerhten kaynaklanan kişisel hakkı davacıların mülkiyet hakkına dayanarak el atmanın önlenmesi ve yıkım istemelerine engel teşkil etmez. Ne var ki, davalılara ait binanın yıkılmasının ileride telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gözetilerek davalılara Medeni Kanun’un 724. maddesi uyarınca temliken tescil davası açması için önel verilmesi, açtıkları takdirde bu davanın ön mesele sayılıp sonucunun beklenmesi, aksi halde el atmanın önlenmesi ve yıkım yönünde hüküm kurulması gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle yazılı olduğu üzere karar verilmesi doğru değildir. Tarafların temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, (Y.1.HD. 29.11.2000 T. 14446 E. 15000 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder