Eşler Arasında Vekaletname ile Taşınmaz Alımı – Tescil Davası

Eşler Arasında Vekaletname ile Taşınmaz Alımı – Tescil DavasıKarı-koca arasındaki vekalet ilişkisi, vekilin iktisap ettiği gayrimenkulü isteme hakkı vermez.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalı durumunda olan koca, uyuşmazlığa konu taşınmaz malı üçüncü şahıstan satış akdi ile kazanmıştır. Kadın satış akdine dahil olmamıştır. Davacıya, taşınmazı satın alması için kocasına yetki verdiği halde, kocasının mümessil sıfatı ile hareket etmeyerek taahhüdünü yerine getirmediği iddia edilmektedir. Bu halde taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi vekalet akdi olarak nitelemek icap eder. Vekil ile müvekkil arasındaki vekalet akdi, vekillerin üçüncü şahıs ile yaptığı satış akdi neticesinde iktisap eylediği taşınmaz mülkiyetinin müvekkile geçirilmesi için Medeni Kanun’un 716. maddesince davalıyı tescile icbara salih bir akit olarak düşünülemez. Bundan başka kanunun 704. maddesinin sıhhat şartı olarak vazettiği şekle uygun bir temlik taahhüdü taraflar arasında yoktur. Davacı kocası ile vekalet akdi ilişkisi olduğunu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun madde 293’e göre tanıkla kanıtlayabilir. Yalnız bu ilişkinin ispatı kendisine gayrimenkulün tescilini mahkemeden isteme hakkı vermez (1953/8-7 sayılı TBK.).

Açıklanan nedenle 1) Davalının temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, Bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına 26.11.1992 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Y.2.HD. 26.11.1992 T. 92/11420 E. 12001 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder