Gayri Sahih Vakıf Taşınmazının Zilyetlikle Edinimi – Tescil Davası

Gayri Sahih Vakıf Taşınmazının Zilyetlikle Edinimi - Tescil DavasıÇekişmeli taşınmazın tarım arazisi niteliğinde bulunduğu, kamu yararına tahsis edilen veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle ilgisinin olmadığı, taşınmazı çevreleyen Vakıfnamenin “taşınmazın gelirine ” ait olup gayri sahih vakıf niteliği taşıdığı ve zilyetlikle iktisaba mani olmadığı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesinde öngörülen kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile mülk edinme şartlarının adına tescil kararı verilen yararına gerçekleştiği keşif uygulama, yerel bilirkişi anlatımları, uzman bilirkişi raporları ile belirlendiğine göre yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekir. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 13/B-c, 14)

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 266 ada 13 parsel sayılı 2805,98 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz 3. derece doğal sit alanında kaldığı beyanlar hanesinde gösterilerek malikinin bilinememesi nedeniyle davalı Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı Vakıflar İdaresi, yasal süresi içinde taşınmazın K…. Vakfına ait Vakfiye kapsamında kaldığı iddiasına, diğer davacı Hatice vergi kaydı ve kazandırıcı zama naşımı zilyetliğine dayanarak ayrı ayrı dava açmışlardır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacı Vakıflar İdaresinin davasının reddine, diğer davacının davasının kabulü ile çekişmeli taşınmazın davacı Hatice adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Vakıflar İdaresi ve davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve çekişmeli taşınmazın tarım arazisi niteliğinde bulunduğu, kamu yararına tahsis edilen veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle ilgisinin olmadığı, taşınmazı çevreleyen Vakıfnamenin “taşınmazın gelirlerine” ait olup gayri sahih Vakıf niteliği taşıdığı ve zilyetlikle iktisaba mani olmadığı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesinde öngörülen kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile mülk edinme şartlarının adına tescil kararı verilen yararına gerçekleştiği mahallinde yapılan keşif, uygulama, yerel bilirkişi anlatımı, uzman bilirkişi raporları ile belirlendiğine göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, (Y.13.HD. 04.02.1999 T. 276 E. 190 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder