Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil Davası

Gayrimenkul Rehninin Bütünleyici Parçaları Kapsaması – Tescil DavasıTaşınmaz rehni, bütünleyici parçaları ve eklentileri de (mütemmim cüz ve teferruatı) kapsar. Makinaların bütünleyici parça ve eklenti oldukları saptandığı takdirde haczedilmezler.

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekilleri tarafından istenmesi üzerine; bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.2.1984 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Medeni Kanun’un 862. [777] maddesine göre gayrimenkul rehninin bütünleyici parça ve eklentilerine de şamil olduğu cihetle haczedilen makinaların Medeni Kanun’un 686. [621] maddesi dairesinde bilirkişiye tetkik ettirilip bütünleyici parça veya eklenti olduğu takdirde müstakilen haczedilemeyeceği düşünülmeden şikayetin reddi isabetsiz, temyiz itirazları yerinde görülmekle merci kararının BOZULMASINA, (Y. 12.HD. 01.05.1984 T. 2233 E. 5378 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder