Gayrimenkul Tescilinde Yapılan Fenni Hataları Düzeltme – Düzeltme Davası

Gayrimenkul Tescilinde Yapılan Fenni Hataları Düzeltme - Düzeltme DavasıNitelik ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, çizim, tersimat ve hesaplamalardan meydana gelen fenni yanlışlıklar, kadastro müdürlüğünce düzeltilebilir. Bu düzeltmelere karşı, sulh mahkemesinde dava açılabilir. Bu tür davalar, tapu idaresi aleyhine açılır. (Medeni Kanun madde 1027) (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 41)

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 26.9.1988 gününde verilen dilekçe ile Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu‘nun 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltmenin kaldırılması istenmesi üzerine, yapılan duruşma sonunda bu nitelikteki davanın doğrudan Tapu İdaresine karşı açılması gerektiğinden, davanın reddine dair verilen 13.12.1988 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

3402 sayılı Kadastro Kanunu‘nun 41. maddesi gereğince kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, Kadastro Müdürlüğünce düzeltilebilir. Bu düzeltmelere karşı, Sulh Mahkemesinde dava açılabilir. Medeni Kanun’un 1027 ve Tapu Sicili Nizamnamesinin 107. maddesi gereğince bu tür davaların Tapu İdaresi aleyhine açılabileceğine dair gerekçe ile davanın reddi doğru değildir. Davacı ve davalılara ait taşınmazların, miktarları ve mülkiyet durumu değiştiğine göre husumet bu değişikliğe uğrayan taşınmaz maliklerine yöneltilebilir. Belirtilen esaslara göre işin esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, husumet yönünden davanın reddi doğru değildir.

Temyiz itirazlarının yukarıda gösterilen nedenlerle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 22.05.1989 T. 924 E. 4962 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder