Gayrimenkulün İkinci Satıştaki Zorunlu Bedeli – İcra Davası

Gayrimenkulün İkinci Satıştaki Zorunlu Bedeli – İcra Davasıİkinci satışta, satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerekmekte olup satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin de paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu madde 106, 144)

Merci kararının onanmasını mutazammın 29.11.2001 tarih ve 19110/20228 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İcra ve İflas Kanunu’nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış aynı Kanunun 129/1. maddesine göre de satış bedelinin ikinci satışta tahmini kıymetin %40’ı ile rüçhanlı alacakları ve paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması zorunlu kılınmıştır. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. O halde, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin de paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. Somut olayda ihale bedeline göre 200.000.000.- TL. paylaştırma masrafı payının kaldığı tespit edilmiştir. Mercice yediemin ücreti de hesaplamaya dahil edilerek ihale bedelinin yukarıda öngörülen ilkeleri karşılayıp karşılamadığı Yargıtay denetimine imkan tanıyacak şekilde hesaplanıp değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Merci kararının yukarıda açıklanan nedenlerle bozulması yerine onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulü cihetine gidilmiştir.

Karar düzeltme isteminin kabulüne, dairenin 29.11.2001 T. 19110 E. 20228 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, hükmün BOZULMASINA, (Y.12.HD. 15.03.2002 T. 4261 E. 5349 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder