Geçerli Bir Hukuki Sebep Yokken Tapuda Malik Olarak Gözükme Durumu – Tescil Davası

Geçerli Bir Hukuki Sebep Yokken Tapuda Malik Olarak Gözükme Durumu - Tescil Davasıİyi niyetli olmayan kişilerin Medeni Kanun’un 712. maddesi hükmünden yararlanması olanağı yoktur. (Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.)

Taraflar arasında tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşılarak gereği görüşüldü:

Tapulama sırasında yüzölçümü 100 dönümü geçmeyen dava konusu 3 parça taşınmaz mal tapu kaydına dayanılarak Al. adına tespit olunmuştur. Tapulama tespitinin yapılmasından önce H. ve arkadaşları tarafından Ah. ve arkadaşları aleyhine açılan kayıt iptali davasına ilişkin dosya birlikte tapulama başladığından ve davaya konu olan taşınmaz malların tutanakları düzenlendiğinden bahisle görev yönünden reddedilerek dosyası tapulama mahkemesine tevdi olunmuştur. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm R. mirasçılarından Ah. ve C. tarafından temyiz olunmuştur.

Dava konusu taşınmaz malların davacı tarafından dayandığı iskan kaydı ile davalı tarafın dayandığı iptali istenen tapu kaydının kapsamında kaldığı mahkemece toplanan ve takdir olunan delillerle tespit edilmiştir. Çekişmeli yerler davacı tarafa Hazinece iskanen tahsis edildiği halde bu tahsise aykırı olarak davacı tarafa tahsis ve temlik edilmişçesine onlar adına tapuya tescil olunmuş ve tapu kaydının ihdas edildiği tarihten tapulama tespitinin yapıldığı tarihe kadar 10 yıldan fazla süre geçmiş ve bu süre içersinde davalı taraf bu yerler üzerindeki zilyetlik ve tasarrufunu sürdürmüş ise de, tarafların miras bırakanları Yunanistan’ın Kuzişan (Uştan) adıyla bilinen yerinden Türkiye’ye birlikte göç ederek dava konusu taşınmaz malların bulunduğu Kemerburgaz’ın Köy Altı mevkiinde iskan edilmişler ve kendilerine temlik olunan taşınmaz mallarda ayrı ayrı komşu olarak oturduktan 5 sene sonra davacıların miras bırakanı Bursa’ya nakletmiştir. Bu durumda davalı tarafın çekişmeli parsellerin davacılara tahsis edildiğini bilmediklerinden ve iyi niyetlerinden söz edilemez. Medeni Kanun’un 638. (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 712) maddesinde haklı bir sebep yok iken tapu sicilinde uhdesine malik sıfatıyla kayıtlı bulunan bir taşınmaz malı aralıksız ve çekişmesiz 10 sene müddetle iyi niyetle elinde bulunduran kimsenin o gayrimenkulün üzerindeki hakkına itiraz olunmayacağı öngörülmüştür. İyi niyetli olmayan kişilerin bu madde hükmünden yararlanması olanağı yoktur. Mahkemece bu yön dikkate alınarak ve iskan kaydına değer verilerek çekişmeli parsellerin davacı taraf adına tescili cihetine gidilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenlerle ve hükümde yazılı sair gerekçelere göre mümeyyiz davalıların yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile aleyhlerindeki hükmün ONANMASINA, (Y.7.HD. 19.02.1976 T. 1173 E. 2291 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder