Geçit Hakkı için Tapulu Taşınmaz Şartı – Geçit Davası

Geçit Hakkı için Tapulu Taşınmaz Şartı - Geçit DavasıGeçit hakkı, yalnızca tapulu taşınmazların leh ve aleyhine kurulabileceğine ve duruşma sırasında taşınmazların tapuya tescili için önel de istenmediğine göre tapusuz taşınmazlara ilişkin olarak açılan geçit hakkı davasının reddi doğrudur. (Medeni Kanun madde 747)

Davacı tarafından, davalı aleyhine 25.5.1992 gününde verilen dilekçe ile geçit hakkı tesisi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; geçit hakkı davasının reddine, bölümün yol olarak kullanıldığının tespitine ve tazminat ödenmesine dair verilen 9.11.1992 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, dahili davalı C. tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, geçit hakkı isteminden ibarettir. Taraflara ait taşınmazlar tapulu değildir. Mahkeme; taşınmazlar tapulu olmadığından, davanın reddine karar vermiş, bununla yetinmeyip çekişmeli yerin yol olarak tespitine ve bu yere, yol olarak kullanılmak üzere davacı lehine ihtiyati tedbir konulmasına karar vermiştir. Taraflardan davacılar, gerek kendi taşınmazını, gerek davalılara ait taşınmazı tapuya kaydettirmek için önel talep edip, ondan sonra bu davaya devam edilmesini talep etmemişlerdir. Bu itibarla, tapusuz taşınmazlar üzerinde geçit hakkı kurulamayacağından ötürü, davanın reddi doğrudur. Yalnız, eda davası açılması lazım gelen yerde tespit davası açılamayacağı, bu yolda karar da verilemeyeceği gözetilmeden, red kararına ilave olarak, çekişmeli yerin yol olarak tespit ve bu yönde ihtiyati tedbir kararı kurulması doğru görülmediğinden, hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 14.10.1993 T. 7709 E. 71 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder