Geri Alım Bedelinin Depo Ettirilmesi Gerekliliği – Tescil Davası

Geri Alım Bedelinin Depo Ettirilmesi Gerekliliği - Tescil DavasıVefa hakkı sebebiyle, davalı adına olan kaydın iptaliyle, davacı adına tesciline karar verilmesi için, hükümden önce mahkemece uygun görülecek süre içinde vefa bedelinin depo ettirilmesi, o takdirde hüküm kurulması gerekir. (Medeni Kanun madde 716)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan, vefa-tapu iptali-tescil davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, vefa hakkına ilişkindir. Mahkeme, davayı kabul etmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere ve davacının, vefa hakkını kullanmakta kötü niyetli olduğuna ilişkin savunmanın sübutuna yeterli hiçbir delil bulunmamasına göre, davalının, aşağıdaki bendin kapsamı dışında temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Vefa hakkının 100.000. TL. bedel karşılığında tanındığı, tapu cevabı ve akit tablosundan anlaşılmaktadır. Davacı, hakkını kullanırken, yine bedelin bu miktarda olduğunu belirtmiştir. Bu konuda bir uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Vefa hakkı sebebiyle davalı adına olan kaydın iptaliyle, davacı adına tesciline karar verilmesi için, hükümden önce mahkemece uygun görülecek süre içinde vefa bedelinin depo ettirilmesi, o takdirde hüküm kurulması gerekir. Olayda, vefa bedelinin depo ettirildiğine ilişkin dosyada hiçbir açıklık mevcut değildir. Vefa bedeli yönünden, yukarıda açıklanan esaslara göre işlem yapılması gerekeceğinden, hükmün bozulması icap eder. Hükmün yukarıda 2. bentte yazılı nedenle BOZULMASINA, (Y.6.HD. 14.04.1993 T. 4167 E. 4536 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder