Gizlenerek Payı Alınan Mirasçılar ve Zaman Aşımı – Tescil Davası

Gizlenerek Payı Alınan Mirasçılar ve  Zaman Aşımı - Tescil DavasıMirasçılardan birinin diğer mirasçıları gizleyerek tapuda intikal yaptırması suretiyle gizlenen mirasçının payını, kazandırıcı zaman aşımı yoluyla elde etmesi mümkün değildir. (3402 sayılı Kadastro Kanunu madde 13, 15) (Medeni Kanun madde 713)

Taraflar arasında genel kadastro ile oluşan tapunun, tapu kaydına dayanarak açılan iptali davası sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Davacı ve miras şirketi mümessili, miras yolu ile gelen hakka dayanarak çekişmeli parsellere revizyon gören Mayıs 1953 tarih 74, 75, 76, 77 ve 78 numaralı tapu kayıtlarının iptali ile veraset ilamındaki hisseleri oranında tapuya tesciline yönelik dava açmıştır Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve miras şirketi mümessili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece tapu maliklerinden Durmuş’un 1319 tarihinde öldüğü, geriye kızı Dursune’yi terk ettiği, Temmuz 1289 tarihli tapudan 1/3 hissenin Mayıs 1953 tarihi: tapu ile Dursune’ye intikal ettiği, intikal tarihi ile dava tarihi arasında 30 yıl geçtiğinden davacıların payını zaman aşımı nedeniyle isteyemeyeceklerinden söz ederek yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de, davacı taraf 1319 yılında ölen Durmuş’un mirasçısı olduğunu mahkeme kararı ile ispat etmiştir. Mirasçılardan birinin diğer mirasçıları gizleyerek tapuda intikal yaptırması suretiyle gizlenen mirasçının payını kazandırıcı zaman aşımı yoluyla iktisap etmesi mümkün değildir. Bu husus mirasçılar arasında kazandırıcı zaman aşımının cereyan etmeyeceği ilkesinin istisnasını da teşkil etmez. Bu itibarla iptal; istenen tapuların revizyon gördükleri parsel tutanak ve dayanakları getirtilmek, dava parsel maliklerine yöneltilmek, tarafların iddia ve müdafaaları doğrultusunda gösterecekleri deliller toplanarak sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olduğundan temyiz itirazının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.16.HD. 25.01.1999 T. 20 E. 2 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder