Gölet Suları Altında Kalan Taşınmazların Durumu – Tescil Davası

Gölet Suları Altında Kalan Taşınmazların Durumu - Tescil DavasıGölet suları altında kalan taşınmazlar hakkında tapu kaydı oluşturulamaz. Bu gibi yerler tespit dışı bırakılmalıdır.

Davacı Hazine ile davalı A.İ. vs. arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği Görüşüldü:

Tapulama sırasında 2656 parsel sayılı 800 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz davacı Hazine adına tespit edilmiştir. Davalı A.T.’nin irsen intikal ve kazandırıcı zaman aşımı zilyetliğine dayanan itirazı Tapuluma Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Davacı Hazine vekili tespitin doğru olduğuna dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, çekişmeli parselin 13.11.1992 tarihli komisyon kararında olduğu gibi tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişmeli parselin gölet suları altında kaldığı mahkemece toplanan ve doğru olarak değerlendirilen delillerle saptanmıştır. Bu olgu karşısında taşınmaz hakkında tapu kaydı oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle taşınmazın tespit dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. Temyiz itirazlarının bu nedenle kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.16.HD. 28.12.1995 T. 7319 E. 8143 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder