Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Hazine Payının Kat Maliklerince Alınması - Ortaklığın Giderilmesi Davasıİmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma sonunda, Hazinenin zeminde paydaş olması halinde; zemindeki payın değeri belirlenip davacılara payı bu değerle satın alma olanağı verilerek, bedelin ödenmesi koşulu ile davanın kabulüne karar vermek gerekirken, ortaklığın giderilmesi davasının reddi doğru değildir. (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu madde 7, 54/2) (mülga 1086 s. HUMK. m. 569)

Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece, davanın reddi cihetine gidilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davada, üzerindeki binada kat mülkiyeti kurulu bulunan taşınmazın bağımsız bölüm malikleri, İmar Kanunu hükümlerine göre yapılan şuyulandırma (ortaklaştırma) sonunda taşınmaza paydaş olan Hazinenin payının satın alınması konusunda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 54. maddesi uyarınca gerekli kararın verilmesi istenmektedir.

Mahkemece bu konudaki istem, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkullerde, ortaklığın giderilmesinin istenemeyeceğine dair 7. maddesine dayanılarak red edilmiş ise de, yukarda sözü edildiği üzere Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 54. maddesi, genel anlamdaki bir izaleyi şüyuu öngörmemekte olduğu gibi, özel bir hükmü de içermiş olması sebebi ile, bu gerekçe ile davanın reddinde isabet görülmemiştir. İmar uygulaması sonucu Hazine, davacıların kat mülkiyeti esaslarına göre maliki oldukları binada değil zeminde paydaş olduğu cihetle hissedar olduğu bir bağımsız bölüm de bulunmamaktadır.

Mahkemece, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 54. maddesinin 2. fıkrası hükmü dikkate alınarak ve kıyasen uygulanarak Hazineye ait zemindeki payın değeri belirlenip, davacılara payı bu değerle satın alma olanağı verilmeli, kabulü halinde de bedelin ödenmesi koşulu ile ortaklığın giderilmesi kararı verilmelidir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.18.HD. 29.09.1994 T. 8166 E. 11409 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder