Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Hissedarlardan Bir Kısmının İştirak Halinde Olması – Ortaklığın Giderilmesi DavasıHisselerden bir kısmının iştirak halinde bulunması, müşterek halde olan hissedarların taksim davası açma haklarına tesir etmez.

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan İ.B. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava 3 parça taşınmaz ortaklığının giderilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ve hüküm davalı İ.B. tarafından temyiz olunmuştur.

1- Dosya kapsamına, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçelere, taşınmazların taksimlerinin mümkün bulunmamasına göre dava konusu edilen 20 ve 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Ortaklığın giderilmesi davalarında paydaşlar sağsa kendilerinin, ölü ise ibraz ettirilecek veraset belgesi ile saptanacak mirasçılarının davaya dahil edilmesi böylece taraf teşkil olunması zorunludur.

Olayımızda: Dava konusu 6 parsel sayılı taşınmazda tapu maliki Alioğlu, İbrahim, Mustafa oğlu Akif, Şerif oğlu Hasan, Elmas, Fatma, Mahire, Hasan kızı Hüsniye, Tayyip, Selviye, Dursunali B., Şaban, Dursun, Hamide, Nafife, Şadiye, Emine ve Sabine B. davada taraf olmamışlardır. Yukarıda açıklanan esaslar dahilinde taraf teşkili sağlanmadan bu parselinde satışına karar verilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Yukarıda 1. bentte yazılı nedenle dava konusu 20 ve 7 parsellere ilişkin hükmün ONANMASINA, 2. bentte yazılı nedenle 6 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hüküm kısmının BOZULMASINA, (Y.6.HD. 24.02.1997 T. 1259 E. 1475 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder