İhaleye Katılamayacak Kişiye Satış Yapılması – İptal Davası

İhaleye Katılamayacak Kişiye Satış Yapılması - İptal DavasıBelediye otopark yerinin 2886 İhale Kanunu’nun 6. maddesine aykırı olarak ihaleye katılamayacak kişiye, belediye encümeninin yetkisi ile satmasında görev adli yargı yerine aittir.

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, dava konusu 3698 parsel sayılı taşımazın imar planında otopark alanı olarak görünmesine ve 3194 sayılı İmar Yasasının 11. maddesine göre satışının mümkün olmamasına rağmen, 5393 sayılı Belediye Yasasının 27. ve 28. maddelerine aykırı olarak belediye başkanının birinci derecede yakınlarının ortağı olduğu davalı şirkete ihale yoluyla satıldığını ileri sürerek tapu iptal ve tescil isteğinde bulunmuştur.

Davalı, satışın yapıldığı sırada Belediye Başkanı olan kişinin davalı şirketle ortaklığı ve ilgisi olmadığını, ihale sonucu bedelin ödendiğini belirtip davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, idari bir işlem olan ihalenin idari yargı yerinde iptal edilmedikçe adli yargıda iptal ve tescil davası açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi U.Ş.’nin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı Belediye dava konusu 3698 parsel sayılı taşınmazın imar planında otopark olarak gözükmesi nedeniyle İmar Yasasının 11. maddesine göre satışının mümkün olmamasına rağmen İhale Yasasına aykırı olarak Belediye Başkanının 1. derecede yakınlarının ortağı olduğu davalı şirkete ihale yoluyla satıldığını ileri sürerek tapu iptal tescil isteğinde bulunmuştur. Mahkemece satışa esas olan ilişkinin idari bir karara dayandığı ve bu idari kararın hukuksal varlığını koruduğu sürece eldeki davanın açılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa davacının yukarıda özetlenen iddiası irdelendiğinde; davacının idari karara ve Belediye Meclisince alınan bu karar nedeniyle Belediye Encümenine verilen yetkinin yolsuzluğuna değil taşınmazın 2886 Sayılı Yasanın 6. maddesi hükmüne aykırı olarak ihale edildiği ve satın alan davalının bu madde kapsamında ihaleye katılamayacak kişilerden olduğu iddiasına dayandığı, dolayısı ile açıkça yasaya aykırı işlem sonucu kayıt oluşturulduğu ve iddianın yolsuz tescil niteliği taşıdığı açıktır. Bu tür bir davanın ise idari yargı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca, taraf delillerinin değerlendirilmesi suretiyle İşin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere yanılgılı değerlendirme ve hatalı gerekçe ile karar verilmiş olması doğru değildir. Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün oybirliğiyle BOZULMASINA, (Y.1.HD. 24.2.2011 T. 002 E. – 1997 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder