İntifa Hakkı ile Yüklü Taşınmazın Satışı – Paydaşlığın Giderilmesi Davası

İntifa Hakkı ile Yüklü Taşınmazın Satışı - Paydaşlığın Giderilmesi Davası1- Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa, bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olduğu gibi, taşınmazın 14.3. I960 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir.

2- İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davalılardan M.E. tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, bir adet taşınmazın paydaşlığının giderilmesine ilişkindir. Mahkemece, taşınmazın satılarak paydaşlığının giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalılardan intifa hakkı sahibi davalı C. ve davalı M. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya konu taşınmaza ait tapu kayıtlarının beyanlar hanesinde, A.S.S. ile C.E.’nin intifa hakkı sahibi oldukları ve yargılama sırasında davaya dahil edildikleri anlaşılmıştır. Yargılama sonucunda mahkemece taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, taşınmazın üzerinde bulunan intifa hakkı sahipleri A.S.S. ile C.E.’nin intifa hakkı paylarının taşınmaz icrada satıldığında bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapordaki paylaştırma kurallarına göre yapılmasına karar verilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerinde intifa hakkı varsa bu hak sahibinin davaya dahil edilmesi zorunlu olduğu gibi, taşınmazın 14.3.1960 gün ve 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca intifa hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. İntifa hakkı sahibi yalnız başına bu hakkının paraya çevrilmesini, taşınmazın intifasız satışını isterse diğer paydaşların muvafakatlarını aramaksızın taşınmazın intifasız satışına karar verilmesi gerekir.

Olayımızda intifa hakkı sahipleri A.S.S. ve C.E.’ye yukarıda belirtilen esaslar dahilinde istekleri sorulup sonucu dairesinde karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile oybirliğiyle BOZULMASINA, (Y. 6.HD 21.3.2011 T. 2010/13462 E. 2011/3445 K)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder