İSTİHKAK DAVASI

Borçlu kişinin mallarına haciz uygulanırken, borçlu dışında üçüncü kişilere ait malların da haczedilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlarda borçluya ait olmayan malların hacizden kurtarılması için açılan davaya istihkak davası denmektedir. Haczedilen mal üzerinde borçlu ve alacaklı dışındaki üçüncü bir kişinin; mülkiyet hakkı veya rehin hakkı gibi hak sahibi oluğunu ileri sürmesi durumuna da istihkak iddiası denir.

Bir Yorum Gönder