İştira Hakkı ile Şerhli Taşınmazın Satılması – Ortaklığın Giderilmesi Davası

İştira Hakkı ile Şerhli Taşınmazın Satılması - Ortaklığın Giderilmesi Davası1- Taşınmaz malı tapu siciline şerh edilen iştira hakkı ile satın alan kimseler, iştira hakkının borçlusu yerine geçerler.

2- İştira hakkı sahibi, bu şekilde satın alan kimselere karşı, şerhte gösterilen süre içinde ıştıra hakkını kullanabilir.

3- Ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmaz malın, tapu sicilinde şerhli iştira hakkı ile yükümlü olarak satılması gerekir. (Medeni Kanun madde 736, 698, 1009)

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesine dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp, düşünüldü:

Dava evrakı münderecatı ile tarafların iddia ve müdafaalarına, hükmün dayandığı gerekçelere ve tarafların murisine ait taşınmaz mal üzerinde Sosyal Sigortalar lehine iştira hakkı mevcut ise de, böyle bir hakkın bulunması taşınmaz malın satışını engelleyemeyeceğine ve iştira hakkı ile yükümlü olarak da satılabileceği, Medeni Kanun 736 ve 1009. maddelerine göre bu gibi taşınmazı satın alan şahıslar, iştira hakkının borçlusu yerine geçtiklerinden, iştira hakkı sahibi olan Sosyal Sigortalar Kurumunun, resmi senette yazılı müddet içerisinde gayrimenkulü sonradan iktisap eden şahıslara karşı iştira hakkını kullanabileceğine binaen, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, (Y.6.HD. 22.02.1977 T. 1003 E. 1454 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder