Kamu Mallarının Kullanımı Nedeniyle Tazminat – Tazminat Davası

Kamu Mallarının Kullanımı Nedeniyle Tazminat - Tazminat DavasıDevletin kamu malları üzerindeki mülkiyet hakkının kullanımı sırasında meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan davada, öncelikle olayda kamu hizmetinin yöntemine ve hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğinin saptanması gerekir. Bu durumun belirlenmesi ise idari yargı yerinde tam yargı davası ile mümkündür (818 s. BK. m. 41; 765 s. TCK m. 73; 2577 S.K. m. 21/1-b). (6098 s. TBK. m. 49)

Davacı T.T.A.Ş. vekili tarafından, davalılar Maliye Hazinesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine 29.12.2003 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 01.02.2005 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen tarihi binanın bakımsızlık nedeniyle yıkılması sonucu telefon kablolarına verdiği hasarın tazmini istemine ilişkindir. Mahkemece istem kabul edilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

Devletin kamu malları üzerindeki mülkiyet hakkının kullanımı sırasında meydana gelen zararın tazmini istemiyle açılan bu davada öncelikle olayda kamu hizmetinin yöntemine ve hukuka uygun yürütülüp yürütülmediğinin saptanması gerekir. Bu durumda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 21/1-b maddesi kapsamında bulunan tam yargı davasının çözümünde idari yargı yeri görevli bulunmaktadır.

Temyize konu olan davada davacı, hasar tazminatı istediğine göre dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddedilmesi gerekirken, işin esasının incelenmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

Oybirliği ile BOZULMASINA, tarafların diğer temyiz itirazlarının bozma nedenine göre şimdilik incelenmesine yer olmadığına. (Y.4.HD. 13.11.2006 T. – 12296 E/12156 K)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder