Kamu Mallarının Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil Davası

Kamu Mallarının Zilyetlikle Elde Edilmesi – Tescil DavasıKamu malları özel mülk konusu olamazlar ve zilyetlik nedenine dayanılarak tapuya tescil edilemezler. Böyle bir tescil olsa bile, hukuken yokluk ifade ederler. Bu yerler için tesis edilmiş tapu kayıtları iktisapta bulunan kişiler de Medeni Kanun’un 712 ve 1023. maddelerinden yararlanamazlar.

Davacı Kuşburnu Köyü vekili tarafından, davalı M. E. aleyhine 24.6.1977 gününde verilen dilekçe ile mer’a hakkında tesis edilmiş tapu kaydının iptali ile taşınmaza el atmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda, davanın reddine dair verilen 30.6.1981 günlü hükmün Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı Kuşburnu Köyü vekili tarafından istenilmekle, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, mer’a hakkında hasımsız tescil ilamına dayanılarak tesis olunmuş tapu ve tedavül kayıtlarının iptali ile bu yere el atmanın önlenmesi isteminden ibarettir.

Mahkemece, mer’a iddiası ispat edilemediğinden, çekişmeli taşınmaz hükmen tapuya tescil olunduğundan, tapu kaydı dört tedavül gördükten sonra davalıya geçtiğinden, yolsuz tescile dayansa bile davalı M. E. Medeni Kanun’un 712 ve 1023. maddelerinden yararlanacağından bahisle dava reddedilmiştir.

Mer’a, yaylak ve kışlaklar kamu mallarıdırlar. Kamu malları özel mülk konusu olamazlar ve zilyetlik sebebine dayanılarak tapuya tescil edilemezler. Böyle bir tescil vukuu bulmuş ise, tapu kayıtları hukuken yokluk ifade ederler. Bu yerler için tesis edilmiş tapu kayıtları üzerinden iktisapta bulunan kişilerin de Medeni Kanun’un 712. ve 1023. maddelerinden yararlanmaları mümkün değildir. Açıklanan durum karşısında hükmün gerekçesi, hukuken geçersizdir.

Bu itibarla bilirkişi ve tanıklar çekişmeli taşınmazın Kuşburnu Köyü’nün mer’ası olduğunu bildirdiklerine, bu yerin senetsizden tesciline ilişkin Diyadin Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.9.1951 gün ve 1951/58-69 sayılı ilamı taraf olmadığı için davacı köyü bağlamayacağına, tapu ile iktisapta bulunan davalı Medeni Kanun’un 712 ve 1023. maddelerinden yararlanamayacağına göre davanın kabulü gerekirken aksine bazı görüş ve düşünce ile yazılı biçimde hüküm kurulması yolsuz, buna karşı ileri sürülen temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 15.12.1984 T. 6939 E. 9298 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder