Kamu Yararına Ayrılmış Orta Malları – Tespit Davası

Kamu Yararına Ayrılmış Orta Malları - Tespit DavasıYSE Genel Müdürlüğü’nce dağdaki kaynak suyunun indirilmesi ve çeşmenin yaptırılması Tapulama Kanunu madde 35’de öngörülen özgülenme (tahsis) niteliğindedir.

Taraflar arasında tapulama tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin kanuni süresinde olduğu anlaşıldı, tetkik raporu ve dosyadaki belgeler okundu, iş incelendi, gereği görüşüldü:

Tapulama sırasında çekişmeli taşınmaz çeşme niteliği ile davalı köy tüzel kişiliği adına tespit edilmiştir. İtirazı tapulama komisyonunca reddedilen Hazine, taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğunu söyleyerek dava açmıştır. Mahkemece taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşlık yerlerden olduğunu belirterek tapulama dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

766 sayılı Tapulama Kanunu’nun 35. maddesinde, ammenin istifadesine tahsis edildiği veya kadimden beri umumun istifade ve intifa ettiği belgelerle veya bilirkişi ve tanık sözleri ile tevsik edilen orta malı arazinin sınırlandırılacağı öngörülmüştür. Olayda dava konusu parselin umumun istifade ettiği köy çeşmesi olduğu ve çeşmenin 1975 yılında yapıldığı bilirkişi ve tanıklarca bildirilmiştir. Davalı köy muhtarı, YSE Genel Müdürlüğü tarafından dağdaki kaynak suyunun indirildiğini ve köy halkının maddi katkılarından da yararlanılarak bu çeşmenin yapıldığını savunmuştur. Mahkemece bu savunma göz önünde tutularak gerçekten YSE Genel Müdürlüğü tarafından suyun kaynak yerinden indirilip çeşme yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır. Oysa, Devlet adına hareket eden YSE Genel Müdürlüğü’nce çeşmenin yaptırılması ve suyun indirilmesi yasada öngörülen tahsis niteliğindedir. Tahsisin varlığı halinde taşınmazın köy çeşmesi olarak sınırlandırılması gerekir. BOZULMASINA, (Y.7.HD. 02.10.1984 T. 5211 E. 11023 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder