Kamulaştırılan Mülkiyetin Başkasına Devri – Bedel Davası

Kamulaştırılan Mülkiyetin Başkasına Devri - Bedel Davası1- İstimlak (kamulaştırma) suretiyle iktisap eden kimse, tapuya tescilden önce de malik olur.

2- Kamulaştırılan taşınmazın, kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren başkasına devir ve temliki yasaktır.

3- Kamulaştırma nedeni ile tapu kaydında usulsüz olarak malik gözüken kişi, kamulaştırmasız el atma davaları açamaz. (Medeni Kanun madde 705) (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 31/6)

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan yer bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılardan Karayolları vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz malların bedellerinin alınması istemine ilişkin olarak açılmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı İdare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya münderecatına göre, dava konusu taşınmaz mal 10.6.1982 yılında kamulaştırılmış ve tapu kaydına malik gözüken kişiye 16.4.1984 gününde tebliğ edilmiştir. Tapuya tescil edilmemesi nedeniyle davacı 26.11.1986 tarihinde taşınmazı iktisap etmiş ve bu davayı açmıştır. 2942 sayılı Kanunun 31/6. maddesi gereğince kamulaştırma kararının tebliğinden sonra taşınmaz malın başkasına devir ve ferağı yasak olduğu gibi; Medeni Kanun’un 705. maddesine göre de gayrimenkul mülkiyetinin iktisabı için tapu sicilinde kayıt şart ise istimlak suretiyle gayrimenkulü iktisap eden kimse, tescilden evvel malik olacağından davacının sonradan taşınmaz malı iktisabı geçerli değildir, bu nedenle dava hakkı olmadığı düşünülmeden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Dava İdare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, (Y.5.HD. 03.11.1994 T. 17899 E. 20878 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder