Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası

Kamulaştırma Yapmadan El Koyma – El Atma Davası7269 sayılı Kanun uyarınca yapılmış olan işlem söz konusu ise, görev idari yargınındır. 7269 sayılı Kanuna göre bir işlem yok ise kamulaştırma da yoktur. 7269 sayılı Kanuna göre işlem yapılmış ise, kamulaştırmasız el atma davası açılamaz.

Davacı, tapu kaydı ile sahip olduğu taşınmazın davalı kamu idaresi kamulaştırmaksızın el atarak yol haline getirdiğinden 21.000;- TL. tazminatın tahsilini istemiştir.

Mahkemece davaya bakmak idari yargı yerine ait olduğundan bahisle görev yönünden ret edilmiştir.

Davalı Bakanlığın bir ünitesi olan Muş İl İmar Müdürlüğü 14.02.1973 günlü karşılık yazısında; dava konusu taşınmazla ilgili bir kamulaştırma olmadığını bildirdiği halde, aynı müdürlük sonradan gönderdiği 14.09.1975 günlü yazısında 7269 sayılı Kanuna göre işlem yapıldığından bahsetmiştir. Ayrıca, aynı Bakanlığın başka bir ünitesi olan Afet İşleri Genel Müdürlüğü de 27.06.1975 günlü cevabi yazısında 7269 sayılı Kanuna göre işlem yapıldığını bildirmiştir. Varto Belediye Başkanlığı ise, 13.07.1973 günlü yazısında İmar İskan Bakanlığının taşınmazı yol için kamulaştırdığını ancak kamulaştırma bedelinin ödenmediğini açıklamıştır.

7269 sayılı Kanun “Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara” dairdir. Bu Kanunun 17 ve müteakip maddeleri felaket bölgelerinde yerleşim ve sağlık sorunlarını bir an önce çözümleyerek ekonomik ve sosyal hayatı normale çevirmek amacıyla kadastro, kıymet takdiri, tevzi ve tahsisle ilgili özel hükümler sevk etmiş bulunmaktadır. 7269 sayılı Kanun yönünden davalı idarenin verdiği cevaplar yukarıda açıklandığı üzere çelişki halinde ve dayanaksızdır. Mahkemece davalı idareden dava konusu taşınmazla ilgili 7269 sayılı Kanuna göre yapılmış olan işlemin dayanakları getirilip incelenmelidir. Gerçekten davalı Bakanlıkça 7269 sayılı Kanun’un 17 ve müteakip maddelerine göre yapılmış usulüne uygun bir işlem varsa, o takdirde mahkemenin kararında belirttiği gibi ortada 7269 sayılı Kanun’un uygulanmasından doğmuş bir uyuşmazlık bulunduğundan görevsizlik kararı verilmesi doğrudur. Şayet 7269 sayılı Kanuna göre yürütülmüş bir işlem yoksa kamulaştırma da yok sayılır.

İdare bu şekilde sahipli taşınmaza el atmakla haksız bir fiil işlemiş olduğundan 16.05.1956 tarih ve 1/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre, davaya bakılmak, iddia ve savunmaya ve toplanan delillere göre varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmek gerekir. (Y.3.HD. 08.04.1976 T. 2363 E. 3242 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder