Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedel Tespiti – Tazminat Davası

kamulastirmasiz-el-atilan-tasinmazin-bedel-tespiti-tazminat-davasiKamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında, Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 10, 11, 27)

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idareler vekilleri yönünden verilen dilekçelerle istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Kamulaştırmasız el atmaya dayanan bedel davalarında da Kamulaştırma Kanunu’nun değer biçmeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi gerekir. Dava konusu taşınmaz ile emsalin zaruret olmadıkça, yakın bölgelerde ve benzer yüzölçümlü olması ve değerlendirme tarihine yakın satışların emsal alınması gerekir.

Dava konusu taşınmazın bulunduğu İhsaniye Mahallesinde benzer yüzölçümlü ve değerlendirme tarihine yakın zamanlarda emsal satışların bulunması doğaldır. Bu durumda taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için yeniden oluşturulacak bilirkişi kuruluyla keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.

Davalı Belediye Başkanlıkları vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA, (Y.5.HD. 05.03.2004 T. 629 E, 2334 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder