Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedeli - Tazminat DavasıArazi niteliğindeki taşınmaza net gelirine göre değer biçilir iken, taşınmazın tespit edilen niteliklerine göre objektif değer artış oranı yüzde kırktan fazla uygulanamaz. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 11/i)

Taraflar arasındaki “Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gazinatep Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 17.6.2003 gün ve 2002/876-2003/527 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 01.03.2004 gün ve 583-20022 sayılı ilamı ile;

… Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Taşınmazın arazi niteliğinde kabulü ile gelir metoduna göre değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1) Taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda yazılı özelliklerine göre objektif değer artırıcı unsurun yüzde kırkı geçemeyeceği gözetilmeden, daha yüksek oranda değer artırıcı unsura göre kamulaştırma bedelinin fazla artırılması,

2) Kamulaştırmasız el atılan ve bedeline hükmedilen bölümün Türk Medeni Kanunu’nun 999. maddesi uyarınca davacı üzerindeki tapusunun iptali ile tapudan yol olarak terkini yerine davalı idare adına tesciline karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Davanın kısmen kabulüne ilişkin yerel mahkeme kararı Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuştur.

1) Bozma ilamının bir numaralı bendi yönünden;

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, objektif değer artış oranının yüzde kırkı geçemeyeceğine işaret eden ve Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararma uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

2) Bozma ilamının ikinci bendinde belirtilen bozma nedenine gelince;

Mahkemece, kamulaştırmasız el atılan ve bedeline hükmedilen bölümün tapudan yol olarak terkinine karar verilmesi gereğine değinen bozma nedenine uyularak oluşturulan yeni hüküm Özel Dairece incelenmediğinden, bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daire’ye gönderilmelidir.

Sonuç: 1- Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarı-da (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA,

2- Yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 5. Hukuk Dairesine oybirliği ile GÖNDERİLMESİNE. (Y. HGK. 02.02.2005 T.-5-750 E/19 K)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder