Kamulaştırmasız El Koymada Bedel Faizi – El Etmanın Önlenmesi Davası

Kamulaştırmasız El Koymada Bedel Faizi - El Etmanın Önlenmesi Davası1- Malik ile belediye arasında anlaşmazlık, el atmanın önlenmesine ilişkin ilk davanın açıldığı günde doğmuştur. Malik, el atmanın önlenmesi davası açtığı gün, bunun yerine bedelin tazminini dava konusu yapabilir. Böyle olunca hükmedilecek bedel, anlaşmazlığın çıktığı ve dava konusu yapıldığı ilk davanın açıldığı gündeki değer olarak tespit edilmelidir. Çünkü tazmin davası, el atmanın önlenmesi davasının devamı niteliğindedir. Yola katma bakımından olayda ilk ve son dava arasında bir değişiklik olmamış ise hükmedilecek tazminat miktarı, el atmanın önlenmesine ilişkin davanın açıldığı gündeki değer olmalıdır. Aksine düşünce ile tazminat davasının açıldığı gündeki değerin verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

2- Kamulaştırma yapılmaksızın el koyma nedeniyle açılan bedel davasında faiz, el koyma tarihinden değil dava gününden başlatılarak yürütülmelidir.

Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Asliye 5. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.11.1973 gün ve 356/955 sayılı kararın incelenmesi davalı belediye vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 21.01.1975 gün ve 974/14397-1975/3342 sayılı ilamıyla “Hükmedilecek tazminatın el atmanın önlenmesi davasının açıldığı gündeki rayiç değerden ve faizin ise dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerektiği” nedenleriyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; dosyadaki kağıtlar okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği düşünüldü. Eski kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki kağıtlara, dayandığı gerektirici nedenlere, özellikle davalı belediyenin müdahalesinin devam etmekte bulunmasına göre esasa ilişkin direnme usul ve yasaya uygun olduğundan hükmün esası onanmalıdır.

Ancak davanın konusu kamulaştırma yapılmaksızın el koyma nedeniyle bedelin davalıdan alınması isteminden ibaret bulunmasına göre dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken el koyma tarihinden itibaren hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan direnme kararı sadece faiz yönünden bozulmalıdır. (YHGK. 15.10.1976 T. 1975/5-741 E. 1976/2628 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder