Kamulaştırmasız El Koymada Tazminat Koşulu – Tazminat Davası

Kamulaştırmasız El Koymada Tazminat Koşulu - Tazminat DavasıKamulaştırmasız el koymada tazminata hükmetmek için, el atmanın devamlılık unsurunu içermesi gerekir. Bu nedenle öncelikle olayda devamlılık açısından inceleme yapılması gerekir.

Dava dilekçesinde 1.250.000 lira tazminatın faiz ve masrafları birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece, davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davada, davalı şirketin boru hattı döşemek için yapmış olduğu çalışmalar sırasında, davacıya ait 492 parsel sayılı taşınmaza büyük kayalardan oluşan hafriyat yığmak suretiyle el atarak kullanılmaz hale getirdiğinden, taşınmazın değeri olan 1.250.000 liranın tahsili istenmiş, mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiştir.

Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda her ne kadar, taşınmaz üzerinde bulunan taş yığınlarının kaldırılmasının insan ve makine gücü ile çok zor olduğu ve büyük masrafları gerektirdiği, taşınmazın dekarının 2.000.000 lira değerinde olduğu belirtilmiş ise de, bu görüşler hiçbir teknik veriye dayandırılmamıştır. Bu nedenle rapor, hüküm kurmaya yeterli değildir.

Kamulaştırmasız el koyma nedeniyle bedele hükmedebilmesi için, el atmanın devamlılık arz etmesi gerekir. Bu husus da mahkemece incelenmiştir.

O halde mahkemece yapılacak iş, uzman bilirkişi marifetiyle mahallinden yeniden keşif yapılarak, taşınmaza konulan kaya parçalarının kaldırılmasının mümkün olup olmadığı incelenmeli, taşınmazın temizlenmesinin mümkün olmadığının, ya da bu mümkün olmakla beraber yapılması gereken harcamaların taşınmazın değerinden fazla olduğunun tespit edilmesi halinde taşınmazın el atma günündeki vasfına ve dava tarihindeki değerine hükmetmekle beraber, bedeline hükmedilen yerin krokiye bağlanarak davacı adına olan tapu kaydının iptali ile davalı adına tesciline karar vermek olmalıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile, hükmün BOZULMASINA, (Y.3.HD. 21.11.1991 T. 1990/14655 E. 1991/13537 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder