Kamuya Verilen Yerin Sonradan İmara Açılması – Tescil Davası

Kamuya Verilen Yerin Sonradan İmara Açılması - Tescil DavasıÖzel parselasyon sonunda malikinin oluru ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış olan yerlerde sonradan imar değişikliği yapılması halinde, bu yerler imara açılsa bile eski malikler iddiasında bulunamazlar. (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu madde 35) (3194 sayılı İmar Kanunu madde 13, 18)

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı İdare vekili yönünden süresinden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla; dosyadaki belgeler okunup, iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava konusu taşınmaz malın tamamı 11490 m2 lik bir kadastro parseli iken, davacı mal sahipleri özel parselasyon planı yaptırmışlar ve bu plan Çanakkale Belediyesi’nce de onaylanmıştır. Özel parselasyon sırasında kamu hizmeti için ayrılan yerlerin sonraki imar planı değişikliği ile iskana açıldığından söz edilerek, bu bölümlerin davalı köy tüzel kişiliği adına oluşturulan tapu kayıtlarının iptali ile tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca, özel parselasyon sonucu malikin muvafakati ile kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış olan yerler hakkında eski malikler tarafından mülkiyet iddiasında bulunulamaz. Bu yerlerin imar planlarının değiştirilmiş olması, eski maliklerine mülkiyet iddiasında bulunma hakkını vermez.

Davanın açıklanan nedenle reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. Davalı İdare vekilinin temyiz itirazı yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, (Y.5.HD. 28.05.1996 T. 5090 E. 8622 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder