Kat Mülkiyetsiz Daire için Tek Kişinin Dava Açması – Ecrimisil Davası

Kat Mülkiyetsiz Daire için Tek Kişinin Dava Açması – Ecrimisil Davası1- Türk Medeni Kanunu’nun 693/son maddesi gereğince paydaşlardan ve mirasçılardan elbirliği hakkında mülkiyetten Türk Medeni Kanunu’nun 702/4 maddesi uyarınca her birinin topluluğa giren haklarını korunmasını isteyebileceği açıktır. Ve bu nedenle davacının tek başına dava hakkı vardır.

2-Davacı ancak payına isabet eden oranda ecrimisil talep edebilir.

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, kayden paydaşı olduğu 8067 parsel sayılı taşınmazda payına özgülenen bölüme davalıların haksız olarak müdahale ettiklerini ileri sürerek, el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteğinde bulunmuştur. Davalı Serap davaya yanıt vermemiş, diğer davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Davanın kısmen kabulüne ilişkin mahkeme kararı Dairece, davalı Serap yönünden de davanın kabulü gerektiğine değinilerek bozulmuş; mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle davalı Serap hakkındaki davanın da kabulüne karar verilmiştir.

Karar, bir kısım davalılar tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi M. Ataker’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, çaplı taşınmaz el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, davalılar Kaniye ve Deniz’in sataşmalarının; davalı Serap’ın ise fiili el atmasının önlenmesine karar verilmiş, ayrıca davalılardan ecrimisil tahsiline hükmedilmiştir.

Gerçekten de, çekişme konusu 8067 parsel sayılı taşınmazın Serap dışındaki davalılar ile davacı ve dava dışı kişiler adlarına paylı mülkiyet üzere kayıtlı olduğu, taşınmazda yer alan kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmamış binadaki çekişmeli 2 numaralı dairenin davalılar Kaniye ve Deniz tarafından diğer davalı Serap’a kiralandığı anlaşıldığına göre, hükmüne uyulan Daire bozma ilamı doğrultusunda davanın kabul edilmesi kural olarak doğrudur. Davalıların öteki temyiz itirazları yerinde değildir, reddine.

Ancak, taşınmaz paylı mülkiyet üzere olup Türk Medeni Kanunu’nun 693/3.maddesi hükmüne göre paydaşlardan her biri bölünemeyen ortak menfaatlerin korunmasını diğer paydaşları temsilen sağlayabilse de, davacının ancak payına isabet eden oranda ecrimisil isteyebileceği gözetilmeden, ecrimisilin tamamının hüküm altına alınması isabetsizdir.

Davalıların, temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulüyle, hükmün oybirliğiyle BOZULMASINA, (Y.1HD. 23.03.2011 T. 2536 E.-3321 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder