Tapu Kaydında Şerh Edilmiş Muhtesat – Ortaklığın Giderilmesi Davası

Tapu Kaydında Şerh Edilmiş Muhtesat - Ortaklığın Giderilmesi DavasıDava konusu taşınmaz üzerinde bir kısım paydaşlara ait bina bulunduğu tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtildiğine göre; muhtesatın ve arzın dava tarihindeki değerleri itibariyle usulüne uygun biçimde oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekirken, hükmün infazında tereddüt yaratacak biçimde satış bedelinin beyanlar hanesindeki bina sahipleri ile diğer paydaşlara tapudaki hisseleri oranında ödenmesine karar verilmesi doğru değildir. (Medeni Kanun madde  651, 699)

Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan ortaklığın giderilmesi davasına dair karar, davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava bir parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde bina, ağaç vesaire gibi muhtesat varsa bunları Medeni Kanun 684. maddesi uyarınca arzın mütemmim cüz’ü sayıldığından arzla birlikte satışına karar verilir. Ancak bunların bir kısım paydaşlara aidiyetine ilişkin tapuda şerh varsa veya bu hususta tüm paydaşlar ittifak ediyorsa o takdirde değerlere göre oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekir. Oran kurulurken muhtesatın ve arzın dava tarihi itibariyle ayrı ayrı değeri takdir ettirilir. Bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri saptanır. Bulunan tüm değer muhtesat bedeline ve arzın kıymetine ayrı ayrı oranlanarak yüzde itibariyle ne kadarının muhtesata, ne kadarının arza isabet ettiği belirlenir. Satış bedelinin dağıtımında da bulunan bu yüzde nisbetler göz önünde tutularak muhtesata isabet eden kısmın sadece muhtesat sahibine veya payları oranında sahiplerine arza isabet eden kısmın da payları oranında tüm paydaşlara verilmesi icap eder.

Muhtesatın arzın paydaşlarına değil de 3. şahsa aidiyetine anlaşılması halinde bu şahsı muhtesat nedeniyle davaya dahil etme ve ona satış bedelinden pay verme mümkün değildir.

Olayımızda: Dava konusu taşınmaz üzerinde bir kısım paydaşlara ait bina bulunduğu tapu kaydının beyanlar hanesinde belirtilmiştir. Bu durumda yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde oran kurulması gerekirken bundan zühul olunarak hükmün infazında tereddüt yaratacak biçimde satış bedelinin beyanlar hanesindeki bina sahipleri ile diğer paydaşlara tapudaki payları oranında, yine ölü paydaşların veraset ilamındaki paylarına göre ilgili taraflara ödenmesine karar verilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (Y.6.HD. 13.10.1998 T. 8172 E. 8282 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder