Meradan Zilyetlikle Mal Edinimi – Tescil Davası

Meradan Zilyetlikle Mal Edinimi - Tescil DavasıKayıtta hali okuyan sınır eylemli durumda mera ise kayıt fazlasının meradan açıldığının kabulü gerekir.

Davacı İ.Ö. ile Hazine arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Sivrihisar Kadastro Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 15.4.1986 gün ve 1982/89 E., 1986/112 K. sayılı kararın incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 5.5.1988 gün ve 1987/13322-1988/8395 sayılı ilamı ile;

…Davacının dayandığı vergi kaydı 3102 parsele revizyon görmüş ve miktarı kadar yer kapsamına bırakılmıştır. Kayıt çekişmeli taşınmaz yönünü “Hali” okunmaktadır. Taşınmazın bitişiği 4755 parsel sayılı mera ile çevrilidir. Bitişik yer eylemli durumda mera olduğuna, kayıtla bu yönü hali okuduğuna göre miktar fazlasının meraya el atılmak suretiyle kazanıldığını kabul etmek gerekir. Meralar zilyetlikle iktisap edilemez Mahkemece bu yön dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir… gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Zira dava konusu taşınmazın güneyinde mera olarak sınırlandırılan dava dışı 4755 nolu parsel tutanağı getirilmediği gibi bu parselin geleneksel mera olup olmadığı hususunda kanaat verici bir soruşturma ve inceleme de yapılmamıştır. Yalnızca çekişmeli 3103 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki inceleme ile yetinilmiştir. Bunun da dava konusu taşınmazın meradan kazanılmadığına dair yeterli bir araştırma olduğu kabul edilemez. Mera incelemesinin sadece çekişmeli parselde değil, güney yöndeki hududunu teşkil eden vasfı bozulmamış, halen mera olarak sınırlandırılmış bulunan dava dışı 4755 nolu parselle birlikte yapılması gerekir. Zira meralar söküldükten kısa bir süre içinde fen elemanlarınca, bitki yapısı ve toprak karakteri itibariyle mera olup olmadığı anlaşılabilirse de uzun bir zaman önce bozulan ekilip biçilen yerlerin bu niteliklerinin tespiti mümkün olamaz. Bu belirlemede çevredeki parsellerin birlikte incelenmesi, çekişmeli yerin mera olarak sınırlandırılan 4755 parselin uzantısı olup olmadığı, birlikteliğinin bulunup bulunmadığının saptanması ve vergi kaydında hali okunan hududun açıklanan şekilde araştırılması icabeder. O halde direnme kararı bozulmalıdır.

Davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, (YHGK. 31.01.1990 T. 1989/1- 593 E. 1990/40 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder