Meralardan Elektrik ve Su Geçirilmesi – El Atmanın Önlenmesi Davası

Meralardan Elektrik ve Su Geçirilmesi - El Atmanın Önlenmesi DavasıKamu iktisadi kuruluşu, Hazinenin yerine geçemez ve sahip olduğu hakları kendiliğinden kullanamaz.

Yerin mera olması nedeniyle, tapunun iptali ve el atmanın önlenmesi kararının kesinleşmesine karşın, anılan kuruluş hiçbir işlem yapmadan, o taşınmazdan su borusu ve enerji nakil hattı geçiremez. (Medeni Kanun madde 715)

Taraflar arasındaki, el atmanın önlenmesi davasından dolayı, mahalli mahkemesinden verilen hükmün; dairemizin, 15.1.1979 gün ve 1978/6074 esas, 1979/247 karar sayılı ilamıyla, onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde, davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosya içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Bu davadan önce Hazine tarafından davacı kuruluşa, dava konusu taşınmazın tapusu verilmiş, bunun üzerine davalı köy tüzel kişiliğinin açtığı tapu iptali ve el atmanın önlenmesi davasında, taşınmazın köyün kadim merası olduğu saptanarak, tapunun iptaline ve Seka Çaycuma Müessesesi’nin el atmasının önlenmesine dair, Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesince verilen, 17.12.1969 gün ve 103/610 sayılı kararı, temyiz incelemesinden geçmek suretiyle kesinleşmiştir.

Davacı idare, bir kamu iktisadi kuruluşudur. Hiçbir zaman Hazinenin yerine kaim olamaz ve Hazinenin haiz olduğu hakları kendiliğinden kullanamaz. Sözü edilen kesin hükme rağmen davacı kuruluşun, hiçbir işleme başvurmaksızın, dava konusu taşınmazdan su boru hattı ve enerji nakil hattı geçirmeğe hakkı yoktur. Gerek, bu husus ve gerekse, kesin hükmün varlığı gözetilmeden, davacı kuruluşa Hazineden farksızmış gibi bir nitelik tanınarak, davasının kabul edilmiş olması bozmayı gerektirdiği halde, mahkeme hükmünün zuhulen onandığı, bu kerre yapılan inceleme ile anlaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı köy tüzel kişiliği vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulü ile, dairemizin onama kararının kaldırılmasına, mahal mahkemesi hükmünün BOZULMASINA, (Y.14.HD. 17.04.1979 T. 2068 E. 2398 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder