Meralık Alanın Tarlaya Dönüştürülmesi – Tescil Davası

Meralık Alanın Tarlaya Dönüştürülmesi - Tescil DavasıMeradan sökülerek tarla haline getirilen yer hakkında senetsizden ihdas olunan tapu kaydının, amme emlakinden olan meranın özel mülkiyete konu teşkil edemeyeceği sebebiyle iptali gerekir. Tapu kaydının tedavülünde iyi niyetle iktisap hükümlerinden yararlanılamaz.

Y.1.HD. kararı: (Dosya münderecatına ve dava açılmadan önce B.nin nizalı yeri diğer davalılara sattığı anlaşıldığına göre mümeyyiz Hazinenin temyiz itirazlarının reddiyle adı geçen hakkındaki hükmün onanmasına ve diğer davalılar hakkında ileri sürülen temyiz itirazlarına gelince; davacı Hazine tarafından iptali talep ve dava olunan davalılara ait tapu kaydının esası aynı yer Sulh Hukuk Mahkemesi’nden verilmiş 1952 tarihli tescil kararına dayanmaktadır. İncelenen tescil dosyasına nazaran dava konusu mahalde o mahiyette açılan pek çok tescil davaları meyanında nizalı yerin de iki şahidin gerekçesiz ve yetersiz beyanına dayanılarak ve başkaca hiçbir delil aranmaksızın ve vergi kaydı mahalline uygulanmaksızın davalılar namına tesciline karar verildiği görülmüştür. İşbu davada dinlenmiş bulunan davacı Hazine şahitlerinden H.Y. tarlanın etrafında kısmen yol ve mera olduğunu ve diğer davacı şahitleri de Ç.M.K., R.Ç. ve İ. ise nizalı yerde davalının ancak 20 dönüm kadar babasından kalma eski bir tarla bulunduğunu, diğer yerlerin köyün kadim merası olduğunu birbirini teyiden beyan eylemiş ve davalı lehine şahadette bulunan kimseler ise tarlanın 25 ve 30 sene evvel durumunu bildiklerini söylemişlerdir. Gene davacı Hazine namına olan vergi kaydının ise, bütün bu sahayı içerisine aldığı bilirkişi beyanıyla tespit olunmuştur. Vergi kaydında nizalı yerin mera olarak Hazine namına kayıtlı bulunduğu yazılı olduğuna ve davacı şahitleri de vergi kaydının doğruluğunu belirttiklerine ve davalı şahitlerinden bir kısmı da o tarihten geriye doğru 25-30 senelik bir zilyetliğe şahadet eylediklerine ve davalılar namına bu kadar geniş bir gayrimenkul parçası için vergi kaydı da ibraz edilmediğine göre, tescil tarihinde davalıların fariği namına tescil şartlarının doğmadığı ve binnetice tescilin mesnetsiz olduğu kesin olarak tahakkuk eylemiş bulunmaktadır. Esasen şahadet ve vergi kaydıyla dava konusu yerin mera olduğu tespit olunduğuna ve mera gibi âmme emlâkinden sayılan yerlerin özel mülkiyet konusu olamayacağına ve bu yerlerde Medeni Kanun’un özel mülkiyete müteallik hükümlerinin de uygulanması mümkün bulunmadığına ve şu suretle davalılardan O. A.’nın iktisapları hüsnüniyetle vaki olsa dahi haklarında Medeni Kanun’un 1023. maddesinin uygulanması söz konusu olamayacağına ve davalılar tapu kaydında yazılı bir hektar 7300 metrekarelik miktarı da tecavüz ederek 1999 dönümlük bir sahaya tecavüz eyledikleri, fenni bilirkişi raporundan anlaşılmasına göre, davalı B.O. babasından kaldığı bildirilen 20 dönümlük eski tarlanın yeri ve mesahası tespit ve tefrik olunarak diğer davalılara bırakılmak ve fazlası hakkında Hazinenin davası kabul edilmek gerekli iken bu cihetlerden zuhul ile varit olmayan bazı sebep ve mülahazalarla yazılı olduğu üzere karar verilmesi yolsuz ve temyiz itirazları yerinde olduğundan kabulüyle, hükmün bozulmasına 8522/1823 sayı ile 30.3.1965 gününde) karar verilip mahalline geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; bazı sebep ve düşüncelerle eski hükümlerde direnmeye karar verilmiştir.

Hazinece iptali istenen davalı tapusu mahkeme kararına dayanılarak 16.12.1952 tarihinde senetsizden tesis edilmiştir. Dinlenilen tanıklar tapu kapsamına giren yerlerde 20 dönümlük kısmının eski tarla olduğunu, fazlasının sonradan meradan sökülmek suretiyle genişletildiğini bildirmişlerdir.

Mera olan yerler özel mülkiyet konusu olmaz ve zilyetlik sebebine dayanılarak iktisap edilemez. Bu yerler için tesis edilen tapu kayıtları üzerinde iktisapta bulunan kişilerin Medeni Kanun’un 1023. maddesinden yararlanmaları mümkün değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Özel Dairenin bozma ilamına uyulması gerekli iken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmediğinden direnme kararının BOZULMASINA, (YHGK. 20.12.1969 T. 1966/1-1359 E. 1969/879 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder