Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil Davası

Mezarlıklar Zilyetlikle Elde Edilebilir mi? – Tescil DavasıTaşınmaz faal mezarlık olduğuna göre, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca kamu malıdır. Kamu malı niteliğindeki mezarlıklar kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile kazanılamaz.

Tapulama sırasında 3184 parsel sayılı taşınmaz Orhanlı Köyü adına mezarlık olarak tespit edilmiştir. İtirazı komisyonca reddedilen davacı İzzet, taşınmazın adına tespit gören 3183 parsel sayılı taşınmazla bir bütün olduğunu ileri sürmüş, vergi kaydı ve zilyetliğe dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu 3184 parsel sayılı taşınmaz mezarlık niteliği ile Orhanlı Köyü tüzel kişiliği adına tespit edilmiştir. Davacı dava konusu taşınmaza komşu olup, adına tespit olunan 3183 parsel sayılı taşınmaza revizyon gören vergi kaydının dava konusu taşınmazı da kapsamı içine aldığını, taşınmazın vergi kaydının kapsamı dışında kaldığı kabul edilse dahi zilyetlikle taşınmaz edinme koşullarının yararına gerçekleştiğini ileri sürerek dava açmıştır. Mahkemece taşınmazın vergi kaydının kapsamı dışında kaldığı ve mezarlık olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Davacının dayandığı vergi kaydı mezarlık sınırı itibariyle genişletilmeye elverişlidir. Hüküm gününde yürürlükte bulunan Tapulama Kanunu’nun 42, hüküm gününden sonra yürürlüğe giren 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 20. maddesi hükmünce bu nitelikteki belgeler yüzölçümü ile geçerlidir. Vergi kaydı yüzölçümü ile dava dışı 3183 parsel sayılı taşınmaza revizyon görmüştür. Bu nedenlerle dava konusu taşınmazın vergi kaydının kapsamı içinde kaldığından söz edilemez. Diğer yandan, taşınmazın faal mezarlık olduğu mahkemece yapılan keşif ve uygulama, toplanıp değerlendirilen diğer delillerle saptanmıştır. Delillerin değerlendirilmesi mahkemeye ait olup, takdirde yanılgıya düşülmemiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 16. maddesinde mezarlıklar kamu malı olarak kabul edilmiştir. Öğreti ve uygulama da bu doğrultudadır. Kamu malı niteliğinde olan mezarlıkların kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile iktisabı olanaksızdır. Bu nedenlerle davacının tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak, tapulama (kadastro) hakimi sicil oluşturmakla yükümlüdür. Bu itibarla, davanın reddine karar vermekle yetinmeyerek parselin kim adına tapuya tesciline karar verildiğini de hüküm yerinde göstermek zorundadır. Mahkemenin bu yönü gözetmemiş olması isabetsiz ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden hüküm fıkrasına “3184 parsel sayılı taşınmazın mezarlık niteliği ile Orhanlı Köyü tüzel kişiliği adına tapuya tesciline” sözlerinin yazılmasına ve hükmün düzeltilen bu şekli ile ONANMASINA, (Y.7.HD. 06.05.1988 T 1985/3711 E. 1988/4449 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder