Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zaman Aşımı Zilyetliği – İtiraz Davası

Mirasçılar Arasında Kazandırıcı Zaman Aşımı Zilyetliği - İtiraz DavasıMirasçılar arasında kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği ile taşınmaz edinilemez. Mirasçının zilyetliği diğer mirasçılar adına sürdürülmüş sayılır. (Medeni Kanun madde 599)

Taraflar arasındaki tespite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm davalı B.S. ve G.Ö. tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle: taşınmazın S.S.’ye ait olduğu, sağlığında oğlu davacıya satılıp satılmadığı uyuşmazlık konusu yapıldığı davacının dayandığı senedin HYUY.nın 297. maddesinde öngörülen koşulları taşımadığından dikkate alınamayacağı, davacının satın alma iddiası ile ilgili göstereceği tanıklar olduğu takdirde dinlenilmeli ve sonucuna göre karar verilmeli, gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozmaya uyulduktan sonra davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Hükmüne uyulan bozma ilamından sonra yapılan inceleme ve toplanan delillere göre davacı taraf satın alma iddiasını kanıtlamış değildir. Mirasçılardan birisinin veya birkaçının terekeye dahil bir mala zilyet olmaları Medeni Kanun’un 599. maddesi hükmünce diğer mirasçılar adına sürdürülmüş sayılır. Başka bir anlatımla mirasçılar arasında kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği yolu ile taşınmaz edinme olanağı yoktur. O halde kanıtlanamayan davanın reddi ile taşınmazın komisyon kararı gibi 1/3 pay itibariyle davacı ve davalılar adına tescile karar verilmelidir.

Davalıların temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden ötürü BOZULMASINA, (Y.17.HD. 20.09.1993 T. 2679 E. 9915 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder