Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil Davası

Mirasçılar Arasında Taksimin Geçerliliği – Tescil DavasıMirasçıların tamamının iştiraki ile taksim yapılmamışsa, geçerli bir taksimin varlığından söz edilemez. Ancak taksim sonucu, taksime iştirak etmeyen mirasçıya bırakılan, onun tarafından benimsenmiş, uzun süre taksime itiraz etmemiş ise taksime icazetin varlığı kabul edilmelidir.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 28.3.1983 gün ve 702-632 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 7.2.1984 gün ve 12191-1255 sayılı ilamıyla;

… Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli bulunmamaktadır. Bilirkişi ve şahitler, uyuşmazlığa konu teşkil eden taşınmazın öncesinin tarafların müşterek murisleri H.Ç.’ye ait iken ölümü üzerine mirasçılarına kaldığını haber vermişlerdir. Mirasçıların tamamının iştirakiyle geçerli taksimin varlığı belirlenememiş, yapıldığı öne sürülen taksime mirasçılardan Ü.’nün katılmadığı açıklanmıştır. Bu durumda taksime ilişkin 2.2.1974 tarihli senede değer verilmesi olanağının varlığından bahsedilemeyeceği dikkate alınmak, ilgililerden muristen sonra ölmüş olan Ü’ye ait veraset belgesi istenmek, tarafların iddia ve savunmaları göz önünde tutularak o dairede araştırma ve inceleme yapılmak, var ise davalı tarafın savunmaları uyarınca gösterecekleri deliller toplanmak, şahitler taşınmaz başında dinlenmek, şahadette aykırılık vukuunda giderilmeye çalışılmak ve sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken mahkemece bunlardan zühul ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir… gerekçesiyle dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

İlke olarak geçerli bir taksimden söz edilebilmek için tüm mirasçıların taksime katılmaları zorunlu ise de, olayda taksim sözleşmesinde sadece Ü.’nün imzası bulunmamakta ancak taksim sonucu mirasçılar kendilerine düşeni alarak uzun süre kullanmışlar, imzası bulunmayan Ü. hissesine düşeni almış ve bir itirazı olmamıştır. Ayrıca Ü.’nün mirasçılarını gösteren mirasçılık belgesinin aranmasına gerek yoktur. Bu nedenlerle usul ve yasaya uygun olan direnme kararı onanmalıdır. ONANMASINA, (YHGK. 07.03.1986 T. 1984/8-837 E. 1986/212 K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder