Muhdesatın Tapuya Şerh Verilmesi – Tespit Davası

Muhdesatın Tapuya Şerh Verilmesi - Tespit DavasıTaşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın, kütüğün beyanlar hanesinde gösterilebilmesi için arzın sahibinden başkasına ait alması gerekir. Miras, bırakanın olup terekesinin iştirak halinde mülkiyet şeklinde mirasçılarına intikal etmesi halinde, bu mirasçıları başka kişi olarak değerlendirmek mümkün değildir.

Taraflar arasında, kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında, 733 parsel sayılı, 14335 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, irsen intikal ve kazandırıcı zaman aşımı zilyetliği nedeniyle davacılar ve davalı adına tespit edilmiştir. Davacılar, yasal süresi içinde, beyanlar hanesindeki meyve ağaçlarının davalıya ait olduğuna ilişkin şerhin kaldırılması istemiyle dava açmışlardır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, beyanlar hanesindeki şerhin kaldırılmasına ve çekişmeli parselin davacılar ve davalı adına tesciline karar verilmiş hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın tarafların ortak miras bırakanından kaldığı, taşınmazın paylaşılmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, taşınmaz üzerinde bulunan muhtesatın, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 19/2. maddesi gereğince, kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir. Muhtesatın kütüğün beyanlar hanesinde gösterilebilmesi için arzın sahibinden başkasına ait olması gerekir. Miras bırakanın 1928 yılında öldüğü ve terekesinin iştirak halinde mülkiyet şeklinde mirasçılarına intikal ettiği belirlenmiştir. İştirak halinde mülkiyette mirasçıları başka kişi olarak nitelendirmek mümkün değildir.

Bu nedenle, mahkemece muhtesata ilişkin şerhin kaldırılmasına karar verilmesi isabetlidir. Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun hükmün ONANMASINA, (Y.6.HD. 28.10.1994 T. 5771 E. 10167K.)

Nizam TUTUCU
Emlak Danışmanı

Bir Yorum Gönder